Skip to Content

จ่ายเงินได้ไปต่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีกำไรจากการขายหุ้น

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีกำไรจากการขายหุ้น


ข้อเท็จจริง

บริษัท พ. เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย แห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และ มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย มีความประสงค์จะจำหน่ายหุ้นใน บริษัท อ. ซึ่งถือโดยบริษัทฯ ให้แก่นิติบุคคลจดทะเบียนภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และขอทราบว่า กำไรจากการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวจะต้องเสียภาษีในประเทศไทย หรือไม่ อย่างไร


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 40(40)(ช) มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 3(5) อนุสัญญาฯ ไทย-ฮ่องกง

แนววินิจฉัย

กำไรจากการขายหุ้นดังกล่าว เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ช) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยโดยผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายและนำส่งในอัตราร้อยละ 15.0 ของกำไร ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตามเนื่องจากกำไรจากการขายหุ้นดังกล่าว ถือเป็นผลได้จากทุน บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงฯ จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรดังกล่าว ตามข้อ 13(5) แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ประกอบกับมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2505
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/11438 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)