Skip to Content

จ่ายเงินได้ไปต่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการให้บริการจัดการประชุมระหว่างประเทศผ่านจอภาพโทรทัศน์

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการให้บริการจัดการประชุมระหว่างประเทศผ่านจอภาพโทรทัศน์


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ทำสัญญาขอใช้บริการจัดการประชุมระหว่างประเทศทางจอภาพกับ P

ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับอุปกรณ์หรือ

เครื่องมือในการดำเนินการประชุมทางจอภาพ (VDO Conference) บริษัทฯ จะเป็น

เจ้าของกรรมสิทธิ์เองทั้งสิ้น ส่วนขั้นตอนการจัดประชุมนั้น บริษัทฯ ในฐานะ

ผู้ใช้บริการต้องยื่นคำขอตามแบบที่ผู้ให้บริการกำหนดโดยวิธีออนไลน์ ทางเสียง

โทรสาร หรืออีเมล์ เมื่อผู้ให้บริการตกลงรับที่จะดำเนินการจัดประชุมให้แล้วสัญญา

จึงเริ่มต้น อันมีผลให้บริษัทฯ สามารถประชุมกับบุคคลอื่นในต่างประเทศได้ ซึ่งใน

การให้บริการนี้ P มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยบริษัทฯ เห็นว่า บริการที่จ่าย

ไปยังต่างประเทศดังกล่าว มิใช่เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) แห่งประมวล

รัษฎากร จึงไม่ต้องหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวล

รัษฎากรแต่อย่างใด ถูกต้องหรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 70 และมาตรา 83/6 (2) แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

กรณีดังกล่าวบริษัท P เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้รับเงินได้

ค่าบริการเครือข่าย (Network charges) ค่าบริการเชื่อมต่อ (Bridging Service

Charge) และค่าบริการรายเดือน ซึ่งเงินได้ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึง

ประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ที่จ่ายจากประเทศไทย บริษัท P

จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร

แต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อบริษัท พ. จ่ายเงินได้ดังกล่าวออกไป จึงไม่มีหน้าที่หักและ

นำส่งภาษีแต่อย่างใด

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการบริการที่ผู้ประกอบการได้ให้บริการใน

ต่างประเทศ และมีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักรซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อบริษัท พ.

จ่ายเงินค่าบริการดังกล่าวออกไป จึงมีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา

83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706(กม.01)/1044 ลงวันที่ 08 พฤศจิกายน 2548

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)