Skip to Content

จ่ายเงินได้ไปต่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักรายจ่ายดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักรายจ่ายดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ


ข้อเท็จจริง

ธนาคารฯ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้เข้า

มาตั้งสาขาในประเทศไทย ในกรณีที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารฯ ได้ส่งเงินทุนเข้ามาให้สาขาใน

ประเทศไทยใช้ โดยคิดดอกเบี้ยจากเงินทุนดังกล่าว นั้น สาขาในประเทศไทยจะมีสิทธินำดอกเบี้ยที่จ่าย

ให้สำนักงานใหญ่ในกรณีดังกล่าว มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิของสาขาในประเทศไทยได้

หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 70

แนววินิจฉัย

เนื่องจากธนาคารฯ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีอนุสัญญาเพื่อการเว้น

การเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทย ดังนั้น แม้ว่าธนาคารสำนักงานใหญ่และสาขาในประเทศไทยจะมีฐานะ

เป็นนิติบุคคลเดียวกันก็ตาม แต่โดยที่อนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ได้มีข้อบทในการกำหนดเงินได้ และค่าใช้จ่ายของสาขา ซึ่งถือเป็น

สถานประกอบการถาวรในประเทศไทย เสมือนหนึ่งเป็นนิติบุคคลต่างหากจากสำนักงานใหญ่ ฉะนั้น เมื่อ

สาขาในประเทศไทยจ่ายดอกเบี้ยออกไปให้กับสำนักงานใหญ่ สาขาในประเทศไทย จึงมีสิทธินำดอกเบี้ย

นั้น มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิของสาขาได้

อนึ่ง เมื่อสาขาในประเทศไทยจ่ายดอกเบี้ยดังกล่าวออกไปให้สำนักงานใหญ่ในประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน สาขามีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยตาม

มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 11 วรรคสอง แห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนด้วย
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/12982 ลงวันที่ 03 กันยายน 2541

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)