Skip to Content

จ่ายเงินได้ไปต่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยแบบแสดงรายการผิดประเภท

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยแบบแสดงรายการผิดประเภท


ข้อเท็จจริง

บริษัท ก จำกัด แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ส่งเงินค่าลิขสิทธิ์ไปให้บริษัท เอ ประเทศออสเตรเลีย

จำนวน 25,481.25 บาท โดยได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 15 เป็นเงิน 3,822.19 บาท

และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวให้กรมสรรพากรเมื่อกันยายน 2541 โดยใช้แบบ ภ.ง.ด.2 แทนแบบ

ภ.ง.ด.54 ซึ่งเป็นการยื่นแบบนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้ผิดประเภท จึงขออนุโลมให้ถือว่า บริษัทฯ ได้ยื่น

แบบแสดงรายการนำส่งภาษีไว้ถูกต้องตามแบบที่อธิบดีกำหนดแล้ว


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 17, มาตรา 40(3), มาตรา 70

แนววินิจฉัย

กรณีบริษัทฯ ได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้แก่นิติบุคคลที่อยู่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมิได้เข้ามา

ประกอบกิจการในไทย ถือว่าเป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (3) แห่งประมวลรัษฎากร

ให้หักภาษีณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่ง

ประมวลรัษฎากร โดยนำส่งพร้อมชำระภาษีอากรด้วยแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.54 การที่บริษัทฯ ได้

นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่าลิขสิทธิ์ดังกล่าว โดยใช้แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.2 แทนแบบ ภ.ง.ด.54

ซึ่งเป็นการยื่นแบบแสดงรายการไม่เป็นไปตามที่อธิบดีกำหนด แต่การยื่นแบบแสดงรายการผิดแบบดังกล่าว

มิได้ทำให้จำนวนเงินภาษีเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด จึงอนุโลมให้ถือว่า บริษัทฯ ยื่นแบบแสดงรายการและ

นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายไว้ถูกต้องแล้ว
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/03727 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)