Skip to Content

จ่ายเงินได้ไปต่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นต่างประเทศเป็นเงินตราไทย

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นต่างประเทศเป็นเงินตราไทย


ข้อเท็จจริง

บริษัท ด. จำกัด จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศเป็นเงินตราไทยเทียบเท่าเงินตรา

ต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนวันโอนหนึ่งวัน เป็น

เกณฑ์ในการคำนวณภาษีและยื่นแบบแสดงรายการภาษี และบริษัทฯ ได้มีหนังสือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลว่า บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินตราไทยและได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตรา

ร้อยละ 10 จากนั้นจึงได้นำเงินปันผลซึ่งได้หักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วให้ธนาคารพาณิชย์โอนเป็นเงินตรา

ต่างประเทศไปให้ผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ จึงขอทราบว่า ความเข้าใจของบริษัทฯ ถูกต้องหรือไม่ โดย

สรรภากรภาคเห็นว่า กรณีตามข้อเท็จจริงมีแนวการพิจารณา 2 กรณี คือ

กรณีที่ 1 การที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่างประเทศเป็นเงินตราไทย เทียบเท่า

เงินตราต่างประเทศ เข้าลักษณะเป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(4) แห่ง

ประมวลรัษฎากร เป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีและนำส่ง

เงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามอัตรา

อ้างอิงประจำวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนในการคำนวณเงินตรา

ต่างประเทศเป็นเงินตราไทยของวันถัดไป ตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งโดยปกติ

อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันหนึ่ง ๆ จะถูกประกาศในวันถัดไปข้างหน้า 1 วัน ทั้งนี้ เป็นไปตามความใน

ข้อ 1 แห่งคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.71/2541 เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็น

เงินตราไทยในการปฏิบัติการเพื่อหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย การหักภาษีตามมาตรา 70 และมาตรา 70

ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร การออกใบกำกับภาษีและการลงรายการในรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงวันที่ 9

มิถุนายน พ.ศ. 2541

กรณีที่ 2 การที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ หากบริษัทฯ ได้ตกลงเงื่อนไข

ในการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินตราไทย แม้บริษัทฯ จะต้องแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงิน

ต่างประเทศตามจำนวนเงินที่ตกลงไว้เพื่อส่งให้ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ การจ่ายเงินได้ พึงประเมินดังกล่าว

ต้องถือว่า เป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินตราไทย กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ จะใช้อัตราอ้างอิง

ประจำวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนในการคำนวณเงินตราต่างประเทศ

เป็นเงินตราไทยของวันถัดไป ตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากร ที่

ป.71/2541 ฯ ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2541

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมทางโทรศัพท์จากบริษัทฯ และสรรพากรภาคได้ความว่า

ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลด้วยวิธีการจ่ายเป็นเงินตราไทยและ ได้หักภาษีไว้ใน

อัตราร้อยละ 10 ของจำนวนเงินตราไทยที่ได้จ่าย แล้วจึงนำเงินปันผลหลังจากหักภาษีแล้วไปให้

ธนาคารพาณิชย์แลกเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศเพื่อส่งไปให้ผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ บริษัทฯ ไม่มีการ

จ่ายเงินปันผลด้วยวิธีการนำจำนวนเงินปันผลที่จะจ่ายไปอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนหรือจ่ายเงินปันผลเป็น

หน่วยเงินตราต่างประเทศแต่ประการใด แต่ในการยื่นรายการนำส่งภาษีที่ได้หักไว้บริษัทฯ มิได้นำ

เงินปันผลตามจำนวนที่จ่ายเป็นเงินตราไทยมาแสดงในแบบแสดงรายการ บริษัทฯ นำจำนวนเงินที่เป็น

เงินตราต่างประเทศซึ่งได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นในต่างประเทศมาคิดคำนวณเป็น เงินตราไทยโดยใช้

อัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนวันโอนหนึ่งวันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี

และยื่นรายการ


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 9, มาตรา 70

แนววินิจฉัย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นต่างประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ จะ

ต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจำวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้เป็น

อัตราแลกเปลี่ยนในการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยของวันถัดไปตามมาตรา 9 แห่ง

ประมวลรัษฎากร ในการคำนวณหักภาษีตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/877 ลงวันที่ 30 มกราคม 2545

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)