Skip to Content

จ่ายเงินได้ไปต่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายดอกเบี้ยออกไปให้กับธนาคารประเทศเยอรมัน

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายดอกเบี้ยออกไปให้กับธนาคารประเทศเยอรมัน


ข้อเท็จจริง

ธนาคารฯ ซึ่งเป็นองค์กรตามกฎหมายมหาชน แห่งประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เมื่อ

วันที่ 1 มกราคม 2542 ขอทราบเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่ง

ประมวลรัษฎากร กรณีธนาคาร LBW ได้รับดอกเบี้ยที่จ่ายจากหรือจ่ายในประเทศไทย สรุปสาระสำคัญได้

ดังนี้

1. ธนาคาร LBW เกิดจากการรวมตัวกันระหว่าง ธนาคาร L ธนาคาร B และธนาคาร

W โดยในขั้นตอนของการควบกันนั้น L ได้รับเอาสินทรัพย์และหนี้สินของ B และ W ทั้งสิ้น โดยมีผลใน

วันที่ 1 มกราคม 2542 และหลังจากนั้น L ได้เปลี่ยนชื่อเป็นธนาคาร LBW โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

องค์กรกลางของธนาคารเพื่อการออมเงินแห่งรัฐ A เช่นเดียวกับ L

2. ผู้ถือหุ้นของ "LBW" ได้แก่รัฐ A ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 39.5 เมือง B ถือหุ้นร้อยละ 21

และ C และ D ร่วมกันเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 39.5 โดยทั้ง D และ F ต่างเป็นสถาบันการเงินที่มีรัฐ A

เป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น และอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทยแห่งรัฐ A ดังนั้น เมื่อรวมการถือหุ้น

ทั้งสิ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมของ State และ City จะเห็นว่าธนาคาร LBW เป็นสถาบันการเงินของ

รัฐทั้ง 100 เปอร์เซนต์นอกจากนั้นพันธะกรณีต่าง ๆ ที่ธนาคาร LBW ก่อขึ้นจะได้รับการค้ำประกันจาก

A, C, D และ E

3. ธนาคาร LBW ขอทราบว่า ธนาคาร LBW จะเข้าลักษณะเป็น สถาบันการเงินซึ่งรัฐ

ผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง มลรัฐ (ลันด์) ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

ของอีกรัฐหนึ่งนั้น เป็นเจ้าของทั้งหมด ซึ่งจะมีผลให้ธนาคาร LBW ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม

มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับดอกเบี้ยที่ได้รับจากประเทศไทย ตามข้อ 11 วรรคสี่ (ก)

แห่งอนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันเพื่อการเว้นการเก็บภาษีหรือไม่

อย่างไร


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 70, พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505

แนววินิจฉัย

กรณีตามข้อเท็จจริงดังกล่าว ถือได้ว่าธนาคาร LBW มีฐานะเป็นสถาบันการเงินที่มลรัฐ

(ลันด์) เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าของทั้งหมดตามข้อ 11 วรรคสี่ (ก)

แห่งอนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และ

หากธนาคาร LBW ซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ได้รับดอกเบี้ยที่จ่ายจากหรือจ่ายใน

ประเทศไทย ธนาคาร LBW ไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร จาก

ดอกเบี้ยดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามข้อ 11 วรรคสี่ (ก) แห่งอนุสัญญาดังกล่าว และมาตรา 3 แห่ง

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/02024 ลงวันที่ 02 มีนาคม 2542

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)