Skip to Content

จ่ายเงินได้ไปต่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ไปต่างประเทศ

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ไปต่างประเทศ


ข้อเท็จจริง

บรรษัทฯ จะได้ออกหุ้นกู้โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยจะรับเป็นนายทะเบียน และตัวแทน

การจ่ายเงินค่าดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบรรษัทฯ ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ

ต่างประเทศ มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย บรรษัทฯ จึงขอทราบว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยมี

หน้าที่ต้องหักและนำส่งภาษีเงินได้ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 40, มาตรา 70

แนววินิจฉัย

1. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุน

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2502 โดยบรรษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการลงทุนและ

อุตสาหกรรมบรรษัทฯ จึงเข้าลักษณะเป็นสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้น

สำหรับให้กู้ยืมเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม ดังนั้น เมื่อบรรษัทฯ จ่ายเงินค่า

ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) ออกไปให้กับ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และบรรษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้อง

หักและนำส่งภาษี ตามมาตรา 70 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร

2. ในกรณีที่บรรษัทฯ ได้มีการทำสัญญาแต่งตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยหรือบุคคลอื่นใดเป็น

ตัวแทนในการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดังกล่าวนั้น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งได้รับดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่จ่ายจากหุ้นกู้ของบรรษัทฯ ย่อมไม่มีหน้าที่ต้อง

เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และธนาคารแห่งประเทศไทยหรือบุคคลอื่นในฐานะตัวแทนของบรรษัทฯ ย่อมไม่มี

หน้าที่ต้องหักและนำส่งภาษี ตามมาตรา 70 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/04930 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2542

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)