Skip to Content

จ่ายเงินได้ไปต่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่าบริการให้คำปรึกษาและแนะนำไปต่างประเทศ

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่าบริการให้คำปรึกษาและแนะนำไปต่างประเทศ


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ประกอบกิจการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั่วไป โดยรับ

บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรมการออกแบบโรงงาน เครื่องจักรในการผลิต ด้านวิศวกรรม

ด้านเครื่องจักรกลสำหรับโรงงานในและต่างประเทศ รับตรวจสอบมาตรฐานและคัดเลือกเครื่องจักรจาก

ผู้ผลิตก่อนนำส่งให้ลูกค้าภายในประเทศ ต่อมาบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท A ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้น

ตามกฎหมายของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ทำหน้าที่ให้บริการด้านให้คำปรึกษาแนะนำแก่บริษัทฯ

เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมเบื้องต้นในการติดตั้ง ตรวจสอบและประกอบเครื่องจักรสำหรับโครงการต่าง ๆ ที่

บริษัทฯ รับเป็นที่ปรึกษา โดยมีขอบเขตการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

1. ช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องจักร เครื่องกลหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่บริษัทรับจ้างจากบุคคลที่สาม ตลอดจนถึงการกระทำดังนี้

(1) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการทำสัญญากับบริษัทคู่ค้าของบริษัทฯ ใน

ต่างประเทศ

(2) ทำการเจรจาในกิจการทางการค้าในนามบริษัทฯ กับบริษัทคู่ค้าของบริษัทฯ

(3) ให้การช่วยเหลือและคำแนะนำด้านการค้า เทคโนโลยี วิธีการระบบการจัดเก็บ

เอกสารตลอดจนระบบต่าง ๆ ภายในของบริษัทฯ

(4) ให้การช่วยเหลือแนะนำคัดเลือก ตลาดหรือธุรกิจใหม่ ๆ ในต่างประเทศเกี่ยวกับ

โครงการต่าง ๆ

(5) จัดหาและช่วยเหลือในการประเมินลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศ

2. ในการให้บริการบริษัท A จะส่งข้อมูลข่าวสารผ่านโดยการส่งโทรศัพท์ โทรสารและ

ทางจดหมายเป็นหลัก และมิได้ส่งพนักงานหรือตัวแทนเข้ามาในประเทศไทยจึงขอทราบว่า กรณีบริษัทฯ

จ่ายเงินค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวให้กับบริษัท A บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย

และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 70, มาตรา 83/6(2)

แนววินิจฉัย

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ค่าบริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ และการ

เป็นตัวแทนตามสัญญา ฯลฯ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นกำไรจากธุรกิจ เมื่อบริษัท A

ที่ปรึกษาในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย การให้บริการ

ดังกล่าวจะกระทำโดยส่งข้อมูลข่าวสารผ่านโดยการส่งโทรศัพท์ โทรสาร และทางจดหมาย กรณียังถือ

ไม่ได้ว่าบริษัท A ที่ปรึกษาในต่างประเทศมีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย ดังนั้น เมื่อบริษัท A

มิได้เข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย และมิได้ประกอบกิจการผ่านสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย

บริษัท A จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยจากค่าตอบแทนที่ได้รับ ตามข้อ 7

วรรคหนึ่ง แห่งอนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อการเว้นการเก็บ

ภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และจากทุน และมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่

18) พ.ศ. 2505 และเมื่อบริษัทฯ จ่ายค่าบริการดังกล่าวออกไปให้กับบริษัท A บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้อง

หักภาษีเงินได้นิติบุคคลนำส่งตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เนื่องจากบริษัท A ที่ปรึกษาในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันได้ให้บริการด้านให้

คำปรึกษาแนะนำแก่บริษัทฯ และบริษัทฯ ได้มีการใช้บริการนั้นในประเทศไทยเมื่อบริษัทฯ จ่ายค่าบริการ

ดังกล่าวให้กับบริษัท A บริษัทฯ มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัท A มีหน้าที่ต้องเสีย ตามมาตรา

83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/3494 ลงวันที่ 02 พฤษภาคม 2543

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)