Skip to Content

จ่ายเงินได้ไปต่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมที่ตั้งโดยนิติบุคคลต่างชาติ

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมที่ตั้งโดยนิติบุคคลต่างชาติ


ข้อเท็จจริง

บริษัท จ. ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาแก่นักลงทุนทั่วไป ได้ให้บริการแก่บริษัท K ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเทศเกาหลีใต้ โดยบริษัท K ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลด้วยการระดมทุนจากนักลงทุนชาวเกาหลีใต้ และกองทุนดังกล่าวมีสถานะเป็นนิติบุคคลประเทศเกาหลีใต้ มีหน้าที่ดำเนินการตลอดจนจัดการบริหารกองทุนเองทั้งหมด และมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน และตราสารทางการเงินอื่น ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกองทุนจะส่งคำสั่งซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ดำเนินการในประเทศไทย บริษัท จ. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและได้รับค่าธรรมเนียมในการให้คำปรึกษาเท่านั้น บริษัท จ. ขอทราบว่ากองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยนิติบุคคลต่างชาติ จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรในการขายหลักทรัพย์ (Capital Gains Tax) และจากเงินปันผลหรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

1. กรณีกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนดังกล่าว ซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ นำเงินมาลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยโดยผ่านบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย ไม่ถือว่า กองทุนประกอบกิจการผ่านสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง แห่งอนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ประกอบกับมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505

2. กรณีการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) แห่งประมวลรัษฎากรให้กับกองทุนซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลมีหน้าที่หักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10.0 ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 11 แห่งอนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีฯ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/7616 ลงวันที่ 01 สิงหาคม 2550

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)