Skip to Content

จ่ายเงินได้ไปต่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ยืม

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ยืม


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยประกอบกิจการให้บริการนายหน้า จำหน่ายอะไหล่

และเครื่องจักรโดยนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากบริษัทแม่ใน

ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทแม่จะเป็นผู้ทำ GUARANTEE ให้กับธนาคารต่างประเทศ ในการที่บริษัทฯ

ขอกู้เงินจากธนาคารต่างประเทศ เช่น FUJI BANK, ASAHI BANK บริษัทฯ ต้องจ่ายดอกเบี้ย

SIBOR บวก MARGIN แล้วบริษัทฯ คิดดอกเบี้ยลูกค้า (ซื้อเครื่องจักรเงินเชื่อ) ในอัตราดอกเบี้ย

SIBOR บวก MARGIN บวก MARK UP ซึ่งผลต่างระหว่างดอกเบี้ยดังกล่าว บริษัทฯ ต้องแบ่งให้

บริษัทแม่ บริษัทฯ จึงหารือว่าเงินที่ทางบริษัทฯ ต้องแบ่งให้บริษัทแม่ บริษัทฯ จะต้องชำระภาษีอะไร

บ้าง


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 40(8), มาตรา 70, มาตรา 91/2(5)

แนววินิจฉัย

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทฯ ต้องแบ่งผลต่างระหว่างดอกเบี้ยดังกล่าวให้บริษัทแม่ถือ

เป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินได้ดังกล่าวให้บริษัทแม่ ในประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เข้าลักษณะเป็นการจ่ายเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่ง

ประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากรแต่

อย่างใด

2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ การที่บริษัทแม่ให้การค้ำประกันเงินกู้ของบริษัทฯ ต่อธนาคารโดยบริษัท

แม่ได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการการค้ำประกันดังกล่าวจากบริษัทฯ เข้าลักษณะเป็นการ

ประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ตามมาตรา 91/2(5) แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจาก

เป็นการประกอบกิจการในต่างประเทศ รายรับดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่

อย่างใด
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/10962 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2544

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)