Skip to Content

จ่ายเงินได้ไปต่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ


ข้อเท็จจริง

กรณีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ ราย บริษัท ก. ว่าจะต้องหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่ อย่างไร โดยมีข้อเท็จจริงสรุป ดังนี้

1. บริษัท ก. (บริษัทฯ) มีฐานะเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่จักรเย็บผ้า เพื่อส่งออกให้กับ บริษัท F ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และบริษัทในเครือร่วมกับบริษัทฯ

2. บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากับ F ตามสัญญาการให้บริการเกี่ยวกับการใช้งานระบบ SAP การให้บริการพื้นฐาน และ WAN สำหรับบริษัทฯ (Service Level Agreement about SAP Application, Basis and WAN Services) ระบบ SAP เป็นระบบที่ควบคุมการบริหารทรัพยากรภายในของผู้ใช้ที่มีความสามารถรองรับการทำงานของผู้ใช้ได้หลากหลาย อาทิเช่น ระบบการเงิน ระบบบริหารงานบุคคล ระบบลูกค้าสัมพันธ์ ระบบบัญชี ระบบสินค้าคงคลัง เป็นต้น โดยระบบ SAP จะแบ่งระบบงานต่าง ๆ แยกย่อยออกเป็นโมดูล (Module) ซึ่งแต่ละโมดูลจะแยกเป็นอิสระต่อกัน แต่ก็สามารถนำเอาข้อมูลในแต่ละส่วนมาเชื่อมโยงและใช้งานร่วมกันได้

ในการให้บริการของ F ตามสัญญาฯ F จะรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะการทำงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อนำไปประกอบการออกแบบระบบ SAP วิธีการทำงานหรือวิธีแก้ปัญหา (Solution) ให้กับ บริษัทฯ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ในการใช้งานระบบ SAP ของบริษัทฯ ดังนั้น F มีหน้าที่ตามสัญญาฯ โดยสรุปดังต่อไปนี้

2.1 การบริหารการใช้งานทั่วไป (Account Management) อาทิเช่น การจัดการในการตั้งค่าระบบการจัดการในการบริการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงการจัดการรายงานจากแผนกต่าง ๆ เป็นต้น

2.2 แผนกบริการ (Service Desk) อาทิเช่น กำหนดขั้นตอนในการใช้ข้อมูลและติดตามความเคลื่อนไหว ของข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ ให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับสถานะและความคืบหน้าของงานรายงานสรุปการทำงานขั้นตอนสุดท้ายให้กับผู้ใช้ เป็นต้น

2.3 การจัดการสาธารณูปโภคและศูนย์ปฏิบัติการ (Infrastructure/Facility Management) ได้แก่ วางแผน ประสานงาน ควบคุมดูแลและป้องกันศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นประจำ

2.4 การจัดการเครือข่าย (Network Management) อาทิเช่น การจัดการสัญญาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การสนับสนุนสาธารณูปโภค ติดตามผลเครือข่าย จัดการขีดความสามารถและผลการทำงาน การบริหารการใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่อยู่ห่างไกลออกไป การจัดการความปลอดภัยของเครือข่าย เป็นต้น

2.5 การจัดการระบบ (Systems Management) อาทิเช่น การจัดการฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ การสำรองข้อมูล การกู้คืนข้อมูลหลังพบปัญหารุนแรง การติดตามผลการทำงานของระบบ การป้องกันไวรัส เป็นต้น

2.6 การจัดการฐานข้อมูล (Database Management) อาทิเช่น การบริหารฐานข้อมูล การสนับสนุน การทำงานของซอฟแวร์ เป็นต้น

2.7 การบริหารระบบ SAP (SAP System Administration) อาทิเช่น การตั้งค่าระบบ จัดการหน้าที่ วางแผนงานมาตรฐานของระบบ SAP ทั้งหมด การติดตามผล การควบคุมระบบ การจัดการผลลัพธ์ การจัดการ สำหรับผู้ใช้ระบบการจัดการระบบใช้งานหรือการให้คำแนะนำการวางโปรแกรมและการเปลี่ยนแปลงระบบ เป็นต้น

3. เพื่อเป็นการตอบแทนการให้บริการตามสัญญาฯ บริษัทฯ ตกลงชำระค่าบริการให้กับ F ดังต่อไปนี้

3.1 ค่าบริการรายเดือน (Monthly Service Fee)

3.2 ค่าบริการการสื่อสาร (Communication Fee) เนื่องจากการเข้าใช้ระบบ SAP ของF นั้น บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเชื่อมต่อผ่านระบบการสื่อสารระยะไกล (communication service in long distance communication) โดยการรับบริการดังกล่าว F จะ ใช้บริการของบริษัท S เนื่องจาก F และ S มีสัญญาการให้บริการการสื่อสารระหว่างกันอยู่ บริษัทฯ มีหน้าที่ชำระค่าบริการการสื่อสารเป็นรายเดือนให้กับ F และ F จะชำระค่าบริการให้กับ S อีกทอดหนึ่ง


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร และอนุสัญญาภาษีซ้อนไทย-สวิสเซอร์แลน

แนววินิจฉัย

เงินค่าบริการรายเดือน และเงินค่าบริการการสื่อสารที่บริษัทฯ ชำระให้กับ F เป็นค่าตอบแทนการที่ F ให้บริการจัดการเตรียมระบบ SAP ส่วนประกอบ และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงการจัดหาผู้ให้บริการการสื่อสารระยะไกล (S) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเชื่อมต่อเข้าใช้ระบบ SAP และรับบริการจาก F ได้การให้บริการตามสัญญาฯ จึงเป็นกรณีที่ F ใช้ความรู้ความชำนาญทางธุรกิจทำงานให้กับบริษัทฯ ซึ่งเข้าลักษณะเป็นการรับจ้างทำของ และมิใช่ กรณีที่ F ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นวิทยาการให้กับบริษัทฯ หรือเป็นการอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของ F แต่อย่างใด ฉะนั้น ค่าตอบแทนการให้บริการรายเดือน และค่าบริการการสื่อสารตามสัญญาดังกล่าว จึงถือเป็นกำไรจากธุรกิจตามข้อ 7 แห่งอนุสัญญาฉบับดังกล่าว หาก F ให้บริการดังกล่าวแก่บริษัทฯ โดยไม่ผ่านสถานประกอบการถาวรของ F ในประเทศไทย บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/12429 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2550

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)