Skip to Content

จ่ายเงินได้ไปตางประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายดอกเบี้ยจากการชำระเงินค่าสินค้านำเข้าจากต่างประเทศล่าช้า

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายดอกเบี้ยจากการชำระเงินค่าสินค้านำเข้าจากต่างประเทศล่าช้า


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ได้สั่งซื้อสินค้าจาก บริษัท G. ซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ และบริษัทฯ ได้ชำระเงินค่าสินค้านำเข้าจากต่างประเทศล่าช้า ทำให้ บริษัท G. คิดดอกเบี้ยจาก การชำระเงินค่าสินค้าดังกล่าวล่าช้า บริษัทฯ จึงขอหารือว่า จะต้องหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายในอัตราร้อยละเท่าใดและ นำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยแบบยื่นรายการประเภทใด


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 40(4)(ก) และมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

กรณีบริษัท G. คิดดอกเบี้ยจากการชำระเงินค่าสินค้าล่าช้า เงินค่าดอกเบี้ยดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นเงินได้ที่มีลักษณะ ทำนองเดียวกับดอกเบี้ย ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ได้จากการให้กู้ยืม ตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร และหากบริษัท G. เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย บริษัทฯ ผู้จ่าย เงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 15 ของจำนวนเงินค่าดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายและต้องนำส่งภาษีเงินได้ นิติบุคคลด้วยแบบยื่นรายการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจำหน่ายเงินกำไร (ภงด.54) ทั้งนี้ ตามมาตรา 70 แห่งประมวล รัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 16) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0702/4921 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)