Skip to Content

จำหน่ายเงินกำไรไปต่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายเงินกำไร

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายเงินกำไร


ข้อเท็จจริง

บริษัท ซ. จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมีสาขาในประเทศไทย บริษัทฯ

ทำสัญญารับจ้างก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัท ป. โดยบริษัทฯ ระบุให้แยกการชำระเงิน

ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ชำระเป็นเงินบาทให้บริษัท ป. ชำระโดยตรงกับสาขาในประเทศไทย และ

ในส่วนที่ชำระเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาให้โอนเงินสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและ

เงินประกันผลงานแล้ว (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไปยังบริษัทฯ ในประเทศเกาหลีโดยตรง บริษัทฯ จึง

หารือว่า เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปี 2546 หากสาขาของบริษัทฯ มีผลกำไร จำนวนเงินที่บริษัท ป.

ส่งไปยังบริษัทฯ ในประเทศเกาหลีนั้น สาขาของบริษัทฯ ต้องนำส่งภาษีเงินได้จากการจำหน่ายเงินกำไร

ตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่ การจำหน่ายเงินกำไรมีความหมายว่าอย่างไรและต้อง

นำส่งเมื่อใด และในปีต่อ ๆ ไป หากสาขาของบริษัทฯ มีผลกำไรหรือขาดทุน ต้องนำส่งภาษีประเภทใด

เพิ่มเติมจากปีแรกหรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 70 ทวิ

แนววินิจฉัย

1. “การจำหน่ายเงินกำไร” ตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึง

จำนวนเงินที่จ่ายจากเงินกำไรหรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไว้จากกำไรหรือที่ถือได้ว่าเป็นเงินกำไรออกไป

จากประเทศไทย

2. สาขาของบริษัทฯ เริ่มประกอบกิจการเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2546 เมื่อสิ้น

รอบระยะเวลาบัญชี หากสาขาของบริษัทฯ มีกำไรและเงินที่ส่งออกไม่เกินกว่ากำไร สาขาของบริษัทฯ

จะต้องเสียภาษีเงินได้โดยหักภาษีจากจำนวนเงินที่จำหน่ายนั้น ในอัตราร้อยละ 10 และนำส่งภายใน 7

วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

3. ในรอบระยะเวลาบัญชีที่สอง หากสาขาของบริษัทฯ ได้ส่งเงินออกไปยังสำนักงานใหญ่

เฉพาะกำไรส่วนที่ไม่เกินกว่ากำไรที่มีอยู่ในขณะส่งออก ถือเป็นเงินกำไรที่จำหน่าย สาขาของบริษัทฯ

ต้องเสียภาษีเงินได้โดยหักภาษีจากจำนวนเงินที่จำหน่ายนั้น ในอัตราร้อยละ 10 และนำส่งภายใน 7 วัน

นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จำหน่ายเงินกำไรนั้นออกไปตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ประกอบกับข้อ 3 ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ

ที่จ่าย การนำส่งภาษีเงินได้ การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม และการยื่นรายการลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.

2544 ส่วนที่เกินกว่ากำไรที่มีอยู่ในขณะที่ส่งออกยังไม่ต้องเสียภาษี แต่เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หาก

สาขาของบริษัทฯ มีกำไรและเงินที่ส่งออกไม่เกินกว่ากำไร สาขาของบริษัทฯ จะต้องเสียภาษีเงินได้โดย

หักภาษีจากจำนวนเงินที่จำหน่ายนั้น ในอัตราร้อยละ 10 และนำส่งภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้น

รอบระยะเวลาบัญชีตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/3075 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2547

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)