Skip to Content

จำหน่ายหนี้สูญ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจำหน่ายหนี้สูญ

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจำหน่ายหนี้สูญ


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าซื้อและขายสินค้าให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ปรากฏว่าลูกค้าบางรายไม่ชำระ

ค่าสินค้า บริษัทฯ จึงหารือเกี่ยวกับทางปฏิบัติในการจำหน่ายหนี้สูญ ตามประมวลรัษฎากร ดังนี้

1. กรณีบริษัทฯ ให้ลูกค้าเช่าซื้อสินค้าและค้างชำระค่าเช่าซื้อ บริษัทฯ จึงได้บอกเลิกสัญญา

ดังกล่าว และยึดทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อกลับคืนมา และฟ้องเรียกค่าขาดประโยชน์หรือค่าใช้ทรัพย์ตลอด

ระยะเวลาที่ผิดสัญญา แต่ลูกค้าได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งศาลได้พิพากษาตามยอม ลูกค้านั้นก็

ยังผิดนัดชำระหนี้อีก บริษัทฯ จึงได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ แต่ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ที่จะนำมา

ชำระหนี้ได้ บริษัทฯ จะมีสิทธิจำหน่ายหนี้สูญรายนี้จากบัญชีของลูกหนี้ ได้หรือไม่

2. กรณีบริษัทฯ ขายรถขุดตักไฮดรอลิคให้แก่ลูกค้าราคา 38,700,000 บาท ลูกค้าชำระ

ราคาบางส่วนและยังคงค้างชำระอีกจำนวน 26,000,000 บาท ต่อมาลูกค้าได้เลิกประกอบกิจการ แต่

ยินยอมชำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ จำนวน 9,000,000 บาท บริษัทฯ จะมีสิทธิจำหน่ายหนี้สูญจำนวน

17,000,000 บาท ได้หรือไม่ หากลูกค้าไม่ชำระหนี้ตามข้อตกลงข้างต้น บริษัทฯ จึงฟ้องลูกค้าดังกล่าว

แต่ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ที่จะยึดได้ บริษัทฯ มีสิทธิจำหน่ายหนี้สูญจำนวน 9,000,000 บาท ได้หรือไม่

อย่างไร

3. กรณีบริษัทฯ ยื่นฟ้องลูกหนี้โดยมีมูลหนี้เกิน 500,000 บาท แต่ศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้

ชำระหนี้ไม่ถึง 500,000 บาท บริษัทฯ มีสิทธิจำหน่ายหนี้สูญตามมูลหนี้ในขณะที่ยื่นฟ้องหรือตามมูลหนี้

ภายหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว หากถือตามมูลหนี้ในขณะยื่นฟ้อง บริษัทฯ จะต้องดำเนินการยึดทรัพย์

ของลูกหนี้ก่อน เมื่อลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ที่จะชำระหนี้ได้ จึงจะมีสิทธิจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ได้

ใช่หรือไม่ หากถือตามมูลหนี้ภายหลังจากศาลมีคำพิพากษา บริษัทฯ จึงจะมีสิทธิจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชี

ลูกหนี้ได้ทันที ใช่หรือไม่ อย่างไร


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 ทวิ (9), กฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2539)ฯ

แนววินิจฉัย

1. กรณีตาม 1. บริษัทฯ ได้ดำเนินการฟ้องลูกค้าในคดีแพ่ง และได้มีคำบังคับหรือคำสั่งของ

ศาลตามสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่ลูกค้าดังกล่าวมิได้ชำระหนี้และไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ที่จะชำระหนี้

ได้ตามข้อเท็จจริงข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 65 ทวิ

(9) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 4(2) ของกฎกระทรวงฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534)ฯ ลงวันที่

29 ตุลาคม พ.ศ. 2534

2. กรณีตาม 2. บริษัทฯ จะจำหน่ายหนี้สูญได้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข

ที่กำหนดตามข้อ 4 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534)ฯ ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2534

ดังนี้

2.1 กรณีที่หนี้มีจำนวนเกิน 500,000 บาทขึ้นไปต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ได้ติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ตามสมควรแก่กรณี โดยมีหลักฐานการติดตาม

ทวงถามอย่างชัดแจ้ง และไม่ได้รับการชำระหนี้ โดยปรากฏว่า

(ก) ลูกหนี้ถึงแก่ความตาย เป็นคนสาบสูญ หรือมีหลักฐานว่าหายสาบสูญ และ

ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ จะชำระหนี้ได้

(ข) ลูกหนี้เลิกกิจการและมีหนี้ของเจ้าหนี้รายอื่นมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สิน

ทั้งหมดของลูกหนี้อยู่ในลำดับก่อนเป็นจำนวนมากกว่าทรัพย์สินของลูกหนี้

(2) ได้ดำเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีแพ่ง หรือได้ยื่นคำขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูก

เจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีแพ่งและในกรณีนั้น ๆ ได้มีคำบังคับหรือคำสั่งของศาลแล้ว แต่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สิน

ใด ๆ จะชำระหนี้ได้หรือ

(3) ได้ดำเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีล้มละลาย หรือได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีที่

ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีล้มละลาย และในกรณีนั้น ๆ ได้มีการประนอมหนี้กับลูกหนี้ โดยศาลมี

คำสั่งเห็นชอบด้วยกับการประนอมหนี้นั้น หรือลูกหนี้ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายและได้มีการแบ่ง

ทรัพย์สินของลูกหนี้ครั้งแรกแล้ว

2.2 ในกรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ตามฟ้อง หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ บริษัทฯ

ต้องดำเนินการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ หากลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ที่จะชำระหนี้ได้ บริษัทฯ จึง

จะมีสิทธิจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ และถือเป็นรายจ่ายได้

3. กรณีตาม 3. บริษัทฯ จะต้องถือตามมูลหนี้ในขณะที่ยื่นฟ้องต่อศาลเป็นเกณฑ์ใน

การจำหน่ายหนี้สูญ หากมูลหนี้ดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขข้อใดของกฎกระทรวง ฉบับที่

186 (พ.ศ. 2534)ฯ ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2534 บริษัทฯ ก็จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

วิธีการ และเงื่อนไขข้อนั้น ๆ ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811(กม.05)/808 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2545

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)