Skip to Content

จำหน่ายหนี้สูญ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญ

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญ


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ขายสินค้าให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดรายหนึ่ง หลายครั้งและได้รับชำระค่าสินค้าด้วยเช็ค

จำนวน 5 ฉบับๆ ละ 50,000 บาท โดยลงวันที่ต่างกัน เมื่อเช็คถึงกำหนดชำระธนาคารปฏิเสธการจ่าย

เงิน บริษัทฯ ดำเนินคดีอาญาทุกฉบับ และจำเลยหลบหนี ศาลออกหมายจับ บริษัทฯ จึงหารือเรื่อง

การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ดังนี้

1. เนื่องจากหนี้แต่ละคดีมีจำนวนไม่เกิน 100,000 บาท บริษัทฯ จะจำหน่ายหนี้สูญตามข้อ

6 วรรคสองของกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย

การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ได้หรือไม่ หรือต้องถือว่า ลูกหนี้ราย

นี้มีจำนวนเงิน 250,000 บาท ต้องปฏิบัติตามข้อ 5 ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว

2. การติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ (ไม่เกิน 500,000 บาท) บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อ

5(1) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534)ฯ เพียงข้อเดียวได้หรือไม่ หรือต้องปฏิบัติตามข้อ

5(2)(3) และข้อ 5 วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวด้วย

3. คำว่า ได้ติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ตามสมควรแก่กรณี โดยมีหลักฐานการติดตาม

ทวงถามอย่างชัดแจ้ง มีขอบเขตเพียงใด การให้ทนายความส่งหนังสือทวงหนี้ซ้ำ 3 ครั้ง เพียงพอหรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534)ฯ

แนววินิจฉัย

1. กรณีตาม 1. บริษัทฯ มีลูกหนี้รายเดียวซึ่งมีมูลหนี้ จำนวน 250,000 บาท จึงไม่มีสิทธิ

จำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ของบริษัทฯ ได้ตามข้อ 6 วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 186

(พ.ศ. 2534)ฯ

2. กรณีตาม 2. และ 3. การติดตามทวงถามให้ชำระหนี้จำนวนไม่เกิน 500,000 บาท

ตามสมควรแก่กรณีโดยมีหลักฐานการติดตามทวงถามอย่างชัดแจ้ง ตามข้อ 4(1) ของกฎกระทรวงฉบับที่

186 (พ.ศ. 2534)ฯ นั้นบริษัทฯ สามารถกระทำอย่างใดก็ได้ โดยให้ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าได้มีการ

ติดตามทวงถามแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามข้อ 5 ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้ต่อไป

ดังนี้

(1) ดำเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีแพ่งและศาลได้มีคำสั่งรับฟ้องนั้นแล้ว หรือได้ยื่นคำขอ

เฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีแพ่ง และศาลได้มีคำสั่งรับคำขอนั้นแล้ว หรือ

(2) ดำเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งรับคำฟ้องนั้นแล้ว หรือได้

ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีที่ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งรับคำขอรับชำระหนี้นั้น

แล้ว

ในกรณีตาม (1) หรือ (2) กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคลผู้เป็นเจ้าหนี้ ต้องมีคำสั่งอนุมัติให้จำหน่ายหนี้นั้นเป็นหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ภายใน 30 วันนับแต่

วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811(กม.04)/1147 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2543

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)