Skip to Content

จำหน่ายหนี้สูญ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญจากการขายลูกหนี้เงินกู้

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญจากการขายลูกหนี้เงินกู้


ข้อเท็จจริง

บริษัท ท. จำกัด (บริษัทฯ) ประกอบกิจการเกี่ยวกับโทรคมนาคมและมีวัตถุประสงค์ในการ

ให้กู้ยืมเงินด้วย ได้จัดตั้งบริษัท ว. จำกัด (บริษัทย่อย) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (บริษัทฯ ถือหุ้น

ในบริษัทย่อย 100%) บริษัทย่อยได้กู้เงินจากบริษัทฯ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย

ปัจจุบันบริษัทย่อยประสบผลขาดทุนติดต่อกันจนไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย และได้

หยุดประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ในช่วงปี 2546 โดยหนี้เงินกู้ดังกล่าวบริษัทฯ ยังคงรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเพื่อคำนวณกำไรสุทธิและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

จึงหารือว่า

1. ในกรณีที่บริษัทฯ ขายลูกหนี้เงินกู้บริษัทย่อยดังกล่าวจำนวนเงินประมาณ 221 ล้านบาท ออก

ไปให้กับนิติบุคคลอื่นแห่งหนึ่งที่มารับซื้อในราคา 10 บาท จะทำให้บริษัทฯ สามารถตัดจำหน่ายหนี้

สูญสำหรับหนี้ที่ให้บริษัทย่อยกู้เงินไปเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ขายลูกหนี้เงินกู้บริษัทย่อยออกไป ถูกต้องหรือไม่

2. หากไม่ถูกต้องบริษัทฯ ต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะสามารถรับรู้หนี้ดังกล่าวเป็นรายจ่ายในการ

คำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการขายลูกหนี้

เงินกู้บริษัทย่อยดังกล่าวจริง


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

1. กรณีการขายลูกหนี้เงินกู้บริษัทย่อยจำนวนเงินประมาณ 221 ล้านบาท ออกไปให้กับนิติบุคคล

อื่นในราคา 10 บาท ผลขาดทุนดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขที่จะถือเป็นรายจ่ายจากการจำหน่ายหนี้สูญตาม

กฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญ

ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2534

2. กรณีที่จะนำลูกหนี้เงินกู้บริษัทย่อยดังกล่าวมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสีย

ภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯ จะต้องดำเนินการดังนี้

2.1 จำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534)ฯ

ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2538

2.2 ขายลูกหนี้เงินกู้บริษัทย่อยออกไปตามราคาตลาดในวันที่โอนขาย และเกิดผลขาดทุน

จากการขายลูกหนี้ดังกล่าว
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/1314 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)