Skip to Content

ค่าเช่ารับล่วงหน้า ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีได้รับค่าเช่าที่ดินล่วงหน้า

เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีได้รับค่าเช่าที่ดินล่วงหน้า


ข้อเท็จจริง

สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ได้รับคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร ตามแบบ ภ.ง.ด.90 สำหรับปี

พ.ศ. 2538 ราย นาง ก. ขอคืนเงินจำนวน 777,430.14 บาท จากการมีเงินได้ค่าเช่าที่ดินและ

เงินกินเปล่าที่ได้รับจากบริษัท A จำกัด สรุปได้ดังนี้

1. เมื่อปี พ.ศ. 2538 นาง ก. ได้ทำสัญญาให้บริษัทฯ เช่าที่ดิน เป็นเวลา 2 1 ปี บริษัทฯ

จ่ายเงินกินเปล่าจำนวน 16,000,000 บาท และจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตลอดอายุการเช่า

2. นาง ก. ได้นำเงินค่าเช่าและเงินกินเปล่าที่ได้รับในปี พ.ศ. 2538 ไปเฉลี่ยเป็นรายปี

เพื่อยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ดังนี้

(1) เงินได้ปี พ.ศ. 2538 ได้ยื่นแบบฯ (ภ.ง.ด.90) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม

2541 ปรากฏว่ามีภาษีที่ชำระไว้เกินคิดเป็นจำนวน 777,430.14 บาท

(2) เงินได้ปี พ.ศ. 2539 ได้ยื่นแบบฯ (ภ.ง.ด.90) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม

2541 มีภาษีที่ต้องชำระพร้อมเงินเพิ่มเป็นจำนวน 25,650 บาท

(3) เงินได้ปี พ.ศ. 2540 ได้ยื่นแบบฯ (ภ.ง.ด.90) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม

2541 มีภาษีที่ต้องชำระพร้อมเงินเพิ่มเป็นจำนวน 21,926 บาท

(4) เงินได้ปี พ.ศ. 2541 ได้ยื่นแบบฯ (ภ.ง.ด.90) เมื่อวันที่ 25 มกราคม

2542 มีภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติมเป็นจำนวน 43,200 บาท

(5) สำหรับเงินกินเปล่าที่ได้รับล่วงหน้า นาง ก. ได้ยื่นแบบแสดงรายการ

(ภ.ง.ด.93) และชำระภาษีเงินได้จากค่าเช่าที่รับล่วงหน้าโดยเฉลี่ยเป็นรายปีตามจำนวนปีของอายุ

การเช่าเป็นการล่วงหน้า เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2541 และได้ยื่นปรับปรุงเพิ่มเติมเนื่องจากหัก

ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2541

สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่หารือว่า เงินกินเปล่าที่นาง ก. ได้รับในปี พ.ศ. 2538 แต่ได้

นำไปเฉลี่ยยื่นแบบแสดงรายการฯ (ภ.ง.ด.93) ชำระภาษีล่วงหน้าในปี พ.ศ. 2541 ยังคงได้รับสิทธิ

ให้เฉลี่ยเงินได้ตามจำนวนปีที่ให้เช่าตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผู้มีเงินได้จากการให้

เช่าทรัพย์สินไม่ยื่นรายการเงินได้ให้ครบถ้วน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 40(5)

แนววินิจฉัย

กรณีผู้มีเงินได้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้รับเงินกินเปล่าจากการให้เช่าที่ดิน

ผู้มีเงินได้ดังกล่าวจะได้รับสิทธิเฉลี่ยเงินกินเปล่าตามส่วนแห่งจำนวนปีของอายุการเช่า เฉพาะกรณีที่

ผู้มีเงินได้ดังกล่าวได้ยื่นรายการเงินได้ และชำระภาษีเงินได้จากเงินกินเปล่าที่เฉลี่ยเป็นรายปีตาม

จำนวนปีของอายุการเช่าเป็นการล่วงหน้าให้เสร็จสิ้นไปในปีที่ได้รับเงินได้พึงประเมินนั้น ตาม

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินไม่ยื่นรายการเงินได้ให้ครบถ้วน

ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/3169 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2544

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)