Skip to Content

ค่าสิทธิ ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าสิทธิไปประเทศสหรัฐอเมริกา

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าสิทธิไปประเทศสหรัฐอเมริกา


ข้อเท็จจริง

บริษัท ป.กำลังพิจารณาลงนามสัญญากับ G ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟท์แวร์ ระบบฝึกอบรมภาษาอังกฤษในประเทศไทยซึ่งระบบฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านทางเครือข่าย อินเตอร์เน็ต บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้บริการหลังการขายและเก็บเงินจากลูกค้า ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ โดยบริษัทฯ จะได้รับส่วนแบ่งรายได้ค่า commission ในอัตราร้อยละ 35 ของยอดขาย และต้องนำรายได้ส่งให้ G ในอัตราร้อยละ 65 ของยอดขาย บริษัทฯ ขอทราบว่า

1. บริษัทฯ ต้องหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินและนำส่งภาษีตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่ และเข้าข่ายของบทบัญญัติตามข้อ 12 ค่าสิทธิ วรรค 3 ข้อ (ก) แห่งอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้หรือไม่

2. กรณีดังกล่าวต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากรโดยยื่นแบบ ภ.พ.36 หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 70 และมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

1. บริษัทฯ ทำสัญญากับ G ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อรับเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟท์แวร์ระบบฝึกอบรมภาษาอังกฤษในประเทศไทย ค่าตอบแทนดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการใช้หรือสิทธิในการใช้ซอฟท์แวร์ ตามข้อ 12 วรรคสอง (ก) แห่งอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาฯ บริษัทฯ มีหน้าที่หักภาษีและนำส่งในอัตราร้อยละ 5 จากเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร

2. G จำหน่ายซอฟท์แวร์ผ่านบริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของตนในประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะได้รับส่วนแบ่งรายได้ ค่า commission ในอัตราร้อยละ 35 ของยอดขาย และต้องนำรายได้ส่งให้ G ในอัตราร้อยละ 65 ของยอดขาย กรณีดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้จ่ายค่าสิทธิในการขาย ซอฟท์แวร์ให้กับ G จึงมีหน้าที่นำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 83/6(2)แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/11272 ลงวันที่ 08 พฤศจิกายน 2550

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)