Skip to Content

ค่าสิทธิ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีปัญหาการใช้อนุสัญญาภาษีซ้อน

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีปัญหาการใช้อนุสัญญาภาษีซ้อน


ข้อเท็จจริง

บริษัท หารือกรมสรรพากร เกี่ยวกับสิทธิการใช้ประโยชน์ทางภาษีจากอนุสัญญาภาษีซ้อน โดยมี

ข้อเท็จจริงว่า ลูกค้าของบริษัทฯ คือ เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาซึ่งมี

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ และไม่มี

สำนักงานสาขาตัวแทนในประเทศไทยแต่อย่างใด โดยประกอบกิจการในการเป็นตัวแทนจำหน่าย ใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงลูกค้าในประเทศไทยด้วย กรณีดังกล่าวถือว่า มีสิทธิในประโยชน์ทางภาษี

ตามข้อ 12 (ค่าสิทธิ) ตามอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา

เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 40(3)

แนววินิจฉัย

บริษัท M ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาและมีสำนักงานใหญ่ตั้ง

อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีสำนักงานสาขาตัวแทนในประเทศไทย อันจะถือได้ว่าเป็น

สถานประกอบการถาวรของตนแต่อย่างใด แต่ได้รับค่าตอบแทนจากค่าสิทธิ ตามมาตรา 40(3) แห่ง

ประมวลรัษฎากร ที่จ่ายจากประเทศไทย กรณีดังกล่าวหากบริษัท มีถิ่นที่อยู่ในทางภาษีอากรในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ตามข้อ 4 วรรคหนึ่ง แห่งอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง

สหรัฐอเมริกาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีที่เก็บ

จากเงินได้ และไม่ถูกจำกัดสิทธิการใช้ประโยชน์ ตามข้อ 18 แห่งอนุสัญญาภาษีดังกล่าว บริษัท M ย่อม

มีสิทธิได้รับประโยชน์ตามข้อ 12 แห่งอนุสัญญาฯ
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/7014 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)