Skip to Content

ค่าสิทธิ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่าสิทธิไปสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่าสิทธิไปสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟท์แวร์ให้กับบริษัทผู้ขาย

ซอฟท์แวร์ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันพร้อมรับบริการ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ ซื้อขายซอฟท์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต คุณสมบัติ

ของซอฟท์แวร์ดังกล่าว ลูกค้าที่ซื้อไปสามารถ ติดตั้งเพียงครั้งเดียวต่อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง และมีกำหนดระยะเวลาการใช้งาน บริษัทฯ

จึงขอทราบดังนี้

1. กรณีบริษัทฯ ชำระค่าซอฟท์แวร์ดังกล่าวไปสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมัน ต้องนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตรา ร้อยละ 5 ตามข้อ 12 วรรคสอง (ก) หรือร้อยละ 15 ตามข้อ 12 วรรคสอง (ข)

แห่งความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

และจากทุน

2. กรณีมีการชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเกินไป บริษัทฯ

สามารถขอคืนได้หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ภาษีซ้อนฯ

แนววินิจฉัย

1. บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟท์แวร์จากสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมันพร้อมรับบริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ค่าตอบแทนดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการใช้หรือสิทธิในการใช้ซอฟท์แวร์

ตามข้อ 12 วรรคสอง (ก) แห่งความตกลงระหว่าง ราชอาณาจักรไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันฯ บริษัทฯ มีหน้าที่หักภาษีและนำส่ง

ในอัตราร้อยละ 5 จากเงินได้พึงประเมิน ที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร

2. หากบริษัทฯ ได้นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเป็นจำนวน

เงินเกินกว่าที่ควรต้องเสียหรือที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย บริษัทฯ มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนภายในสามปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่น

รายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0702/7222 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)