Skip to Content

ค่าบริการ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าธรรมเนียมธนาคาร

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าธรรมเนียมธนาคาร


ข้อเท็จจริง

บริษัทจำกัด ติดต่อธนาคารให้ออกหนังสือค้ำประกันซองและหนังสือรับรองฐานะการเงินของ

บริษัทจำกัด เพื่อใช้ในการประมูลงานโดยธนาคารคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1.5 ของจำนวนเงินใน

หนังสือที่ธนาคารได้ออกให้ แต่หากบริษัทจำกัด ยกเลิกหนังสือดังกล่าวก่อนจะนำไปใช้ในการประมูลงาน

ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการจัดทำหนังสือ 500 บาท โดยในวันที่ 25 ธันวาคม 2544 บริษัทจำกัด

ได้ให้ธนาคารออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน จำนวนเงิน 10,000,000 บาท เพื่อนำไปประมูลงานใน

วันที่ 27 ธันวาคม 2544 ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม ในการนี้เป็นเงิน 150,000 บาท โดยจะตัด

บัญชีเงินฝากของบริษัทจำกัด ที่มีกับธนาคารในวันที่ 27 ธันวาคม 2544 ต่อมาก่อนเริ่มการประมูลงานใน

วันที่ 27 ธันวาคม 2544 บริษัทจำกัด แจ้งไปยังธนาคารเพื่อขอยกเลิกหนังสือรับรองฐานะการเงิน

ดังกล่าว โดยธนาคารได้ทำการตัดบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทจำกัด จำนวน 150,000 บาท ไปก่อน

แล้ว ทั้งนี้ธนาคารอ้างว่าเป็นนโยบายของธนาคารที่ต้องทำการตัดบัญชีก่อน และในวันที่ 5 มกราคม

2545 ธนาคารได้โอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัทจำกัด เป็นเงิน 149,500 บาท โดยคิด

ค่าธรรมเนียมในการจัดทำหนังสือ 500 บาท

จึงหารือว่า ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2544 ที่ธนาคารตัดบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทจำกัด

150,000 บาท บริษัทจำกัด ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ และควรบันทึกรายจ่ายเท่าใดจึงจะถูกต้อง


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 40(8), คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528

แนววินิจฉัย

กรณีดังกล่าวถือเป็นการจ่ายค่าบริการที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8)

แห่งประมวลรัษฎากร โดยตามสัญญาระหว่างบริษัทจำกัด กับธนาคาร บริษัทจำกัด จะมีรายจ่าย

ตามจริงเพียง 500 บาท และบริษัทจำกัด ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินได้พึง

ประเมินไม่ถึงหนึ่งพันบาท ตามข้อ 12/5 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่าย

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26

กันยายน พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.104/2544ฯ ลงวันที่ 15

กันยายน พ.ศ. 2544
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/4401 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2545

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)