Skip to Content

คำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินตราสกุลเงินเยนไปยังบริษัทในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6,526,204 เยน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2549 โดยได้หักภาษีเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ไว้ร้อยละ 15.0 คิดเป็นจำนวน 978,930.60 เยน แล้ว บริษัทฯ ได้นำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากรโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2549 ต่อมาสำนักงานสรรพากร แจ้งว่า บริษัทฯ จะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ จึงขอทราบว่า บริษัทฯ จะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันใดจึงจะถูกต้อง


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตรา แลกเปลี่ยนฯ

แนววินิจฉัย

บริษัทฯ จ่ายเงินเยนไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2549 โดยบริษัทฯ ได้เลือกใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยในการคำนวณเงินเยนเป็นเงินบาท บริษัทฯ จะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจำวัน (อัตราขายถัวเฉลี่ย) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ ณ วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2549 ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลต่าง ๆ ณ สิ้นวันทำการประจำวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2549 เนื่องจากวันที่ 23 และ 24 ธันวาคม 2549 เป็นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 (2) ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/5544 ลงวันที่ 04 มิถุนายน 2550

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)