Skip to Content

ควบรวมกิจการ ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการควบกิจการของผู้ประกอบการจดทะเบียน

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการควบกิจการของผู้ประกอบการจดทะเบียน


ข้อเท็จจริง

1. บริษัท ท และบริษัท ท 1994 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกโพรไพลีน (เม็ดพลาสติกฯ) ทั้ง ท และ ท 1994ได้ควบเข้ากันเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 และได้จดทะเบียนเลิกกิจการต่อกระทรวงพาณิชย์ พร้อมแจ้งเลิกการประกอบกิจการตามแบบ ภ.พ. 09 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 มีรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้าย คือ วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายคือวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2552 หลังจากควบเข้ากันแล้ว ยังคงใช้ชื่อเดิมคือ บริษัทฯ แต่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีใหม่ และเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552

2. เมื่อ ท และ ท 1994 ได้ควบเข้ากัน และหลังจากเลิกกิจการแล้ว ได้ยื่นแบบ ภ.พ.30 และแบบ ภ.ง.ด.50 ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนี้

2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ท และ ท 1994 ได้ยื่นแบบ ภ.พ.30 และขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับเดือนภาษี มีนาคม 2552 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552

2.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551 ท และ ท 1994 ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 และขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552

3. หลังจากที่ ท และ ท 1994 ได้ควบเข้ากัน เป็นบริษัทใหม่แล้ว (บริษัทฯ) หน้าที่ในการยื่นแบบ ภ.พ. 30 รวมทั้งการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 รวมทั้งสิทธิในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม และการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นของ ท และ ท 1994 หรือ บริษัทฯ ที่เป็นผู้มีหน้าที่ในการยื่นแบบและขอคืนภาษีดังกล่าว


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 1243 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

แนววินิจฉัย

กรณีบริษัท ท และบริษัท ท 1994 ได้จดทะเบียนเลิกกิจการต่อกระทรวงพาณิชย์ พร้อมแจ้งเลิกการประกอบกิจการตามแบบ ภ.พ. 09 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 และได้ควบเข้ากันเป็นบริษัทใหม่ คือ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 ตามมาตรา 1241 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การควบเข้ากันดังกล่าว มีผลทำให้ ท และ ท 1994 สิ้นสภาพไป เกิดบริษัทใหม่ขึ้นมาแทน คือ บริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีสิทธิและหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการและขอคืนภาษีอากร แทน ท และ ท 1994 ตามมาตรา 73 และมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0702/8417 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2554

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)