Skip to Content

ควบรวมกิจการ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการโอนกิจการ

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการโอนกิจการ


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถือหุ้นของบริษัทในเครือ และเนื่องจากมี

การปรับปรุงโครงสร้างการถือหุ้นและการลงทุนในกลุ่มบริษัท จึงทำให้ต้องเลิกบริษัท โดยจะโอน กิจการ

สินทรัพย์ และหนี้สินทั้งหมด ให้กับบริษัทอื่น บริษัทฯ จะจดทะเบียนเลิกและดำเนินการชำระบัญชีใน

รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับที่ได้มีการโอนกิจการ บริษัทฯ จึงหารือว่า

1. กรณีที่บริษัทฯ จะโอนกิจการทั้งหมด เลิกบริษัท และชำระบัญชีในรอบระยะเวลาที่

โอนกิจการ ราคาของทรัพย์สินที่บริษัทฯ โอนให้กับบริษัทผู้รับโอนต้องโอนตามราคาที่ได้มา (ราคาทุน)

เนื่องจากการกำหนดให้ตีราคาสินทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันเลิกบริษัท ตามมาตรา 74(1)(ค) แห่ง

ประมวลรัษฎากร ให้ทำในบัญชีของบริษัทผู้โอนเท่านั้น แต่ไม่ได้กำหนดให้ถือเอาราคาดังกล่าวเป็นราคา

สำหรับการโอนสินทรัพย์จากบริษัทฯ ให้กับบริษัทผู้รับโอน ถูกต้องหรือไม่

2. หากความเข้าใจตามข้อ 1 ไม่ถูกต้อง และตีความว่า บริษัทฯ ต้องโอนสินทรัพย์ให้กับ

บริษัทผู้รับโอนตามราคาตลาด หากมีกำไร (ราคาตลาด ณ วันโอนสูงกว่าราคาทุนตามบัญชี)หรือขาดทุน

(ราคาตลาด ณ วันโอนต่ำกว่าราคาทุนตามบัญชี) เกิดขึ้นจากการโอนกิจการ บริษัทฯ ไม่ต้องนำกำไร

หรือขาดทุนดังกล่าวมารวมในการคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่บริษัทฯ ได้

โอนกิจการและเลิกบริษัทถูกต้องหรือไม่

3. กรณีถ้าเป็นไปตามข้อ 2. (ต้องโอนสินทรัพย์ด้วยราคาตลาด ณ วันโอนกิจการ) หากใน

อนาคตบริษัทผู้รับโอนขายหุ้นที่ได้รับโอนจากบริษัทฯ บริษัทผู้รับโอนจะต้องใช้ราคาทุน ที่บริษัทฯ ได้หุ้นมา

เป็นต้นทุนในการคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทผู้รับโอนเมื่อขายหุ้น

ดังกล่าว ถูกต้องหรือไม่

4. กรณีการโอนกิจการทั้งหมดเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรา 74 (1)(ค) แห่ง

ประมวลรัษฎากร บริษัทผู้รับโอนต้องเลิกกิจการ และชำระบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการโอนกิจการ

บริษัทฯ เข้าใจว่า หากได้มีการชำระบัญชีแล้วแต่ไม่สามารถจดทะเบียนเสร็จสิ้นการชำระบัญชีได้ในรอบ

ระยะเวลาเดียวกันกับการชำระบัญชี กรณีนี้ก็ยังถือว่าได้มีการชำระบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีที่

โอนกิจการตามบทบัญญัติของมาตรา 74(1)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร ถูกต้อง หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 74(1)(ค)

แนววินิจฉัย

1. การคำนวณกำไรหรือขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกรณีการโอนกิจการ

ระหว่างบริษัทด้วยกัน โดยบริษัทผู้โอนกิจการได้จดทะเบียนเลิกและมีการชำระบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี

ที่โอนกิจการนั้น ตามมาตรา 74(1)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้ตีราคาทรัพย์สินตามราคาตลาด

ในวันที่จดทะเบียนเลิก และกำหนดให้นำความตามมาตรา 74(1)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม ซึ่งมาตรา 74(1)(ข) กำหนดไม่ให้ถือว่าราคาทรัพย์สินที่ตีตามราคาตลาดในวันที่จดทะเบียน

เลิกเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิของบริษัทเดิมที่ได้โอนกิจการไป ส่วนบริษัทที่

ได้รับโอนกิจการนั้น ให้ถือราคาทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามราคาที่ปรากฏในบัญชีของบริษัทเดิมในวันที่

รับโอนกิจการเพื่อประโยชน์ในการคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิจนกว่าจะมีการจำหน่ายทรัพย์สินนั้นไป ดังนั้น

1.1 กรณีของบริษัทฯ ผู้โอน ทรัพย์สินที่โอนจะต้องตีราคาตามราคาตลาดใน วันที่

จดทะเบียนเลิก หากราคาตลาดนั้นสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาทุน ผลกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ เกิดขึ้นนั้น

บริษัทฯ จะนำมาถือเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ไม่ได้

1.2 กรณีของบริษัทผู้รับโอน บริษัทผู้รับโอนจะต้องตีราคาทรัพย์สินที่รับโอนมาตาม

ราคาที่ปรากฏในบัญชีของบริษัทเดิม (ราคาทุน) ในวันที่รับโอนกิจการ ในการคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ

เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

2. การโอนกิจการที่จะเข้าหลักเกณฑ์ในการคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิเพื่อเสีย

ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 74(1)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร นั้น จะต้องเป็นการโอนกิจการที่ผู้โอน

ต้องจดทะเบียนเลิกและมีการชำระบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีที่โอนกิจการ ซึ่งการเลิกกิจการนั้น ตาม

มาตรา 72 แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้ถือว่าวันที่เจ้าพนักงานรับจดทะเบียนเลิกเป็นวันสุดท้ายของ

รอบระยะเวลาบัญชี และจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน 150 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนรับ

จดทะเบียนเลิก ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ ผู้โอนได้จดทะเบียนเลิกและมีการชำระบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีที่มี

การโอนกิจการ แม้ว่าจะยังไม่เสร็จการชำระบัญชีก็ตาม ถือว่า บริษัทฯ ผู้โอนเข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้อง

คำนวณกำไรขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 74(1)(ค)แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/5753 ลงวันที่ 07 มิถุนายน 2544

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)