Skip to Content

ขายสินค้า ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้า

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้า


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทแม่ในต่างประเทศโดยให้บริษัทแม่ส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯในประเทศอินโดนีเซียโดยตรง และบริษัทแม่จะเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากบริษัทฯหลังจากนั้นบริษัทฯจึงจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้า รายรับจากการขายสินค้าดังกล่าวไม่ถือเป็นการขายสินค้าในราชอาณาจักรและไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา77/2 แห่งประมวลรัษฎากร แต่บริษัทฯ จะต้องนำรายรับจากการขายสินค้าดังกล่าวไปถือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากเป็นการประกอบกิจการของบริษัทฯ ตามมาตรา 65แห่งประมวลรัษฎากร ถูกต้องหรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

การขายสินค้าของบริษัทฯ โดยการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทแม่ในต่างประเทศและให้บริษัทแม่ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯในต่างประเทศ ไม่ถือเป็นการขายสินค้าในราชอาณาจักรและไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากรแต่บริษัทฯจะต้องนำเงินได้ที่ได้รับจากการขายสินค้าดังกล่าวมาเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/9047 ลงวันที่ 06 กันยายน 2550

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)