Skip to Content

ขายสินค้า/จ้างทำของ ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการผลิตสินค้าเพื่อขายและการผลิตสินค้าตามคำสั่งลูกค้า

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการผลิตสินค้าเพื่อขายและการผลิตสินค้าตามคำสั่งลูกค้า


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการผลิตสติกเกอร์ขนาดมาตรฐานเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั่วไป และ

บางกรณีจะผลิตตามคำสั่งของลูกค้าโดยพิมพ์ตรา ยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าตามขนาดของผลิตภัณฑ์ของ

ลูกค้าลงบนสติกเกอร์ บริษัทฯ ได้หารือดังนี้

1. กรณีบริษัทฯ ผลิตสติกเกอร์เพื่อขาย จะถือเป็นการผลิตหรือรับจ้างทำของ และจะต้องถูก

หักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

2. กรณีบริษัทฯ ผลิตสติกเกอร์ตามคำสั่งของลูกค้า โดยพิมพ์ตรา ยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้า

ของลูกค้าเพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้า จะถือเป็นการผลิตหรือรับจ้างทำของ และจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

หรือไม่

3. กรณีบริษัทฯ ผลิตสติกเกอร์ตามคำสั่งของลูกค้า โดยพิมพ์ตรา ยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้า

ตามขนาดบรรจุภัณฑ์ของลูกค้า จะถือเป็นการผลิตหรือรับจ้างทำของ และจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ

แนววินิจฉัย

กรณีบริษัทฯ ผลิตสติกเกอร์เพื่อจำหน่ายเป็นการทั่วไปเป็นปกติอยู่แล้ว แม้ต่อมาจะผลิตสติกเกอร์

ตามคำสั่งลูกค้าการจำหน่ายหรือการรับทำดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้า เมื่อบริษัทฯ

ได้รับชำระราคา ไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528

เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 แต่อย่างใด
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/3491 ลงวันที่ 30 เมษายน 2545

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)