Skip to Content

ขาดทุนสะสมยกไป ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกินห้าปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกินห้าปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ขอหารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกินห้าปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน บริษัทฯ ขอทราบว่า

1. บริษัทฯ สามารถนำผลขาดทุนสุทธิยกมาในรอบระยะเวลาบัญชีก่อน (ปี 2549 - 2553 ) มาใช้ในปีปัจจุบันได้หรือไม่

2. หากบริษัทฯ ไม่ได้นำผลขาดทุนสุทธิดังกล่าวมาใช้ในปีที่ล่วงมา (ไม่ได้กรอกผลขาดทุนสุทธิยกมาในแบบ ภ.ง.ด. 50) แต่ภายหลังมีการยื่นแบบฯ เพิ่มเติม โดยกรอกผลขาดทุนยกมาในแบบ ภ.ง.ด. 50 ได้หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 ตรี (12) แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯ มีสิทธินำผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกินห้าปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน มาหักเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบันได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (12) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับกรณีบริษัทฯ ไม่ได้นำผลขาดทุนสุทธิยกมาดังกล่าวมาใช้ในปีที่ล่วงมาแล้ว แต่ภายหลังได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 เพิ่มเติม โดยได้นำ ผลขาดทุนสุทธิยกมาดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่ายในแบบ ภ.ง.ด. 50 เพื่อปรับปรุงแบบฯ ให้ถูกต้อง ก็สามารถกระทำได้
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0702/6605 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)