Skip to Content

ขอคืนภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีอายุความการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีอายุความการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542 เพื่อขอคืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ

รอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน 2538 ถึง 31 มีนาคม 2539 กรณีถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตาม

มาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากรไว้เกินกว่าที่ควรต้องเสีย ต่อมาสรรพากรพื้นที่ แจ้งให้ทราบ

ว่าการขอคืนภาษีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิได้รับคืนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้

เฉพาะเดือนมกราคม - มีนาคม 2539 ส่วนภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเดือนเมษายน 2538 - 31 ธันวาคม

2538 ไม่มีสิทธิขอคืนเนื่องจากเกินกำหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งปีที่ถูกหักภาษีเกินไปจึงหมด

อายุความขอคืนตามมาตรา 63 แห่งประมวลรัษฎากร

บริษัทฯ ขอหารือว่า การขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิที่เกิดขึ้น

ภายในรอบระยะเวลาบัญชี คำว่าวันสุดท้ายแห่งปีจึงควรเป็นวันสุดท้ายแห่งรอบระยะเวลาบัญชี ถูกต้อง

หรือไม่ และการขอคืนภาษีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ ยังถือว่าอยู่ในอายุความ

ตามมาตรา 63 แห่งประมวลรัษฎากร ใช่หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 63

แนววินิจฉัย

เมื่อบริษัทฯ ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร และ

นำส่งแล้วเป็นจำนวนเงินเกินกว่าที่ควรต้องเสียภาษีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน

2538 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2539 แล้ว บริษัทฯ มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนภายในสามปี นับแต่วันสุดท้ายแห่ง

รอบระยะเวลาบัญชี คือภายในวันที่ 1 เมษายน 2539 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2542 ตามมาตรา 63 แห่ง

ประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/11002 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2542

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)