Skip to Content

ขอคืนภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขอขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขอขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50


ข้อเท็จจริง

ตามที่กรมสรรพากรได้มีหนังสืออนุมัติให้บริษัท ก. จำกัด ขยายเวลาการยื่นแบบ

แสดง รายการภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมการนำส่งงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1

มกราคม 2542 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2542 และรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2542 ถึง

วันที่ 31 ธันวาคม 2542 เป็นภายในเดือนธันวาคม 2544 ไปแล้วนั้น เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการ

ชำระบัญชีและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ยังมิได้ดำเนินการตรวจสอบงบการเงินสำหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวของบริษัทฯ จึงขอขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

พร้อมการนำส่งงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวเป็นภายในเดือนธันวาคม 2545


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 3 อัฏฐ วรรคหนึ่ง, มาตรา 27 วรรคสอง

แนววินิจฉัย

ตามข้อเท็จจริงเป็นกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถยื่นแบบแสดง รายการ

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2542 พร้อมการนำส่งงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

เนื่องจากงบการเงินที่บริษัทฯ ต้องนำส่งพร้อมการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.50 ยังไม่แล้วเสร็จ เพราะต้องผ่าน

การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของ สตง. ถือว่า บริษัทฯ มีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถปฏิบัติตาม

กำหนดเวลาได้ จึงอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว ออกไปเป็นภายในเดือนธันวาคม 2545 ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ทั้งนี้ ตาม

มาตรา 3 อัฏฐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

หรือเศษของเดือนตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/4122 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2545

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)