Skip to Content

ขอคืนภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินเบี้ยประชุม

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินเบี้ยประชุม


ข้อเท็จจริง

องค์การฯ ได้จ่ายเงินเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานองค์การฯ และได้หัก

ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2533 ถึงเดือนกันยายน 2540 และนำส่งกรมสรรพากร

เรียบร้อยแล้ว ต่อมาตรวจสอบพบว่า การจ่ายเงินเบี้ยประชุมดังกล่าวได้จ่ายเงินเกินจำนวนตามสิทธิที่

คณะอนุกรรมการแต่ละรายพึงได้รับ องค์การฯ ได้ดำเนินการเรียกให้คืนเงินเบี้ยประชุม ส่วนที่จ่ายเกิน

ทั้งหมดทำให้ผู้ที่รับเงินเบี้ยประชุมเกินร้องขอให้องค์การฯ พิจารณาเรื่องการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ

ที่จ่ายที่นำส่งกรมสรรพากรแล้ว ดังนั้น องค์การฯ หารือว่า

1. การขอคืนเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย มีวิธีปฏิบัติอย่างไร

2. ผู้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นหน้าที่ขององค์การฯ ในฐานะผู้หัก

ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือเป็นหน้าที่ของผู้รับเงินเบี้ยประชุมในฐานะผู้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

3. อายุความในการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ต้องขอคืนในอายุความกี่ปี


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 63

แนววินิจฉัย

การขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่หักไว้เกินไป ผู้มีเงินได้ซึ่งถูกหักภาษีไว้เกินไปนั้น เป็น

ผู้มีสิทธิขอคืน โดยผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการแก้ไขจำนวนเงินได้ที่ได้ยื่นไว้เกินให้ถูกต้อง

และขอคืนภาษีที่หักไว้เกินดังกล่าวในแบบแสดงรายการที่ยื่นเพิ่มเติมนั้น หรือจะยื่น ค.10 เพื่อขอคืนภาษี

ดังกล่าวก็ได้ ทั้งนี้ ผู้มีเงินได้ต้องขอคืนภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งปีซึ่งถูกหักภาษีเกินไป ตาม

มาตรา 63 แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/1677 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2544

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)