Skip to Content

ขอขยายเวลา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอประกันการชำระภาษีเงินได้สำหรับเงินค่าเช่าที่รับล่วงหน้า

เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอประกันการชำระภาษีเงินได้สำหรับเงินค่าเช่าที่รับล่วงหน้า


ข้อเท็จจริง

นาย ก ซึ่งเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดจังหวัดสิงห์บุรี ได้ให้บริษัท เอ จำกัด เช่าที่ดิน

โฉนดดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2541 โดยได้มีการจ่ายค่าเช่าทั้งหมดในวันที่จดทะเบียนเป็นเงิน

จำนวน 7,000,000.00 บาท ซึ่งนาย ก ได้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้เป็นจำนวน 350,000.00

บาท เงินได้ค่าเช่าล่วงหน้าที่ได้รับต้องนำมาเฉลี่ยเพื่อยื่นเสียภาษีเงินได้ล่วงหน้าด้วยแบบ ภ.ง.ด.93

ตามจำนวนปีที่ทำสัญญาเช่าแต่นาย ก ประสงค์จะขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี

2541 ในปีแรกก่อน ส่วนที่เหลือจะขอนำไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อถึงกำหนด

การยื่นแบบแสดงรายการในแต่ละปีภาษี โดยขอทำการประกันการชำระภาษีด้วยที่ดินโฉนดจังหวัดชัยนาท

ของนาง ข ซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท ได้ออกหนังสือรับรองราคาประเมินตารางวาละ 750.00

บาท เป็นเงินจำนวน 733,500.00 บาท จึงขอให้พิจารณาอนุมัติหลักประกันดังกล่าว


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 3 อัฏฐ

แนววินิจฉัย

กรมสรรพากรได้พิจารณาแล้วอนุมัติให้นาย ก ประกันการชำระภาษีโดยจำนองที่ดินดังกล่าว

เป็นประกันได้
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/02581 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2542

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)