Skip to Content

ขอขยายเวลา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอขยายเวลาอายุความการขอคืนภาษีอากร

เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอขยายเวลาอายุความการขอคืนภาษีอากร


ข้อเท็จจริง

1. นาย ส. เป็นพนักงานการเคหะแห่งชาติ (เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2538) เป็นสมาชิก

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการเคหะแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2538 ซึ่งกองทุนฯ ได้จดทะเบียน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538 ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นาย ส. ได้ยื่น

แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2538 ตามแบบ ภ.ง.ด.91 เมื่อวันที่ 18

มีนาคม 2539 โดยได้นำเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ครบถ้วนถูกต้อง

แล้ว

2. ต่อมากรมสรรพากรได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 80)

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2543 ดังต่อไปนี้

“ข้อ 1 เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ลูกจ้างได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตาม

กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อลูกจ้างออกจากงานเพราะเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย

จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์

เงื่อนไข และวิธีการ ดังนี้

(1) กรณีเกษียณอายุ ลูกจ้างผู้นั้นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี

บริบูรณ์ และ

(ก) เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมาย

ว่าด้วยกองทุน สำรองเลี้ยงชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

(ข) เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมาย

ว่าด้วยกองทุน สำรองเลี้ยงชีพในระหว่างวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2537 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.

2538 และได้ออกจากงานเพราะเกษียณอายุก่อนวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งมีระยะเวลาที่ทำงาน

กับนายจ้างนั้น ก่อนเกษียณอายุไม่น้อยกว่า 5 ปี”

3. นาย ส. ได้นำหนังสือรับรองของการเคหะแห่งชาติไปติดต่อสรรพากรจังหวัดฯ เพื่อขอคืน

ภาษีอากรจากกรณีดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าไม่สามารถพิจารณาคืนเงินภาษีอากรตาม

คำร้องขอคืนเงินฯ ได้ เนื่องจากหมดอายุความการคืนเงินภาษีอากร ตามระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วย

การคืนเงินภาษีอากร พ.ศ. 2539 จึงได้ยื่นคำร้องขอขยายเวลาอายุความการขอคืนเงินภาษีอากร


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 3 อัฏฐ, ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้ฯ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

แนววินิจฉัย

กรณีดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง

แห่งประมวลรัษฎากร อนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้ที่ได้เสียไว้แล้ว สำหรับ

เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ลูกจ้างได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ กรณีเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ใน

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 80)ฯ ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2543 โดย

ให้ยื่นคำร้องขอคืนตามแบบ ค.10 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ ตาม

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้ สำหรับเงินที่ได้รับจาก

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/3281 ลงวันที่ 02 เมษายน 2544

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)