Skip to Content

ขอขยายเวลา ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขอลดเงินเพิ่มในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มเติม

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขอลดเงินเพิ่มในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มเติม


ข้อเท็จจริง

บริษัท พ. จำกัด และบริษัท อ. จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2547เพิ่มเติม

เพื่อปรับปรุงรายจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามที่กรมสรรพากรชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการรับรู้รายจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2548

ซึ่งกำหนดหลักปฏิบัติให้บริษัทประกันวินาศภัยรับรู้รายจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ถูกต้อง ทำให้บริษัทฯ ต้องชำระภาษีพร้อมทั้งเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน

ของเงินภาษีที่ต้องเสียตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากการรับรู้รายจ่ายค่าสินไหมทดแทนเดิมตามที่บริษัทฯ ถือปฏิบัติดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปของระบบ

ประกันภัยทั้งระบบ บริษัทฯ มิได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียภาษีแต่ประการใด บริษัทฯ จึงขอลดเงินเพิ่มจากร้อยละ 1.5 ต่อเดือนเหลือร้อยละ 0.75 ต่อเดือน เพื่อเป็นการบรรเทา

ภาระภาษีให้บริษัทฯ


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 3 อัฏฐ มาตรา 27 และมาตรา 27 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

1. กรณีบริษัทฯ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2547 เพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงรายจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทาง

ปฏิบัติที่ถูกต้องในการรับรู้รายจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามประมวลรัษฎากรของกรมสรรพากร มีผลทำให้บริษัทฯ ต้องชำระภาษีและเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน

ของเงินภาษีที่ต้องเสีย ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร เงินเพิ่มดังกล่าว กรมสรรพากรไม่มีอำนาจที่จะงดหรือลดให้ได้

2. กรณีการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการหรือกำหนดเวลาการเสียภาษีอากรตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา 3 อัฏฐ แห่งประมวลรัษฎากร เป็นกรณีผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

ตามกำหนดเวลา ซึ่งมิได้อยู่ในประเทศไทยหรือมีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ แต่กรณีบริษัทฯ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ปี 2547 เพิ่มเติมดังกล่าว ยังถือไม่ได้ว่าบริษัทฯ มีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ จึงไม่อาจขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินนิติบุคคล สำหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีปี 2547 เพิ่มเติมตามมาตรา 3 อัฏฐ แห่งประมวลรัษฎากรให้ได้
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/10947 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2548

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)