Skip to Content

ขอขยายเวลา ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีของดเงินเพิ่มในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีของดเงินเพิ่มในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม


ข้อเท็จจริง

บริษัท ธ.จำกัด กรณีปรับปรุงการตั้งสำรองค่าสินไหมทดแทนปี 2547 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมสรรพากรกับสมาคมประกันวินาศภัย โดยบริษัทฯ ได้ปรับปรุงการตั้งสำรองสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2547 ทำให้ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม และต้องเสียเงินเพิ่ม บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50) ชำระภาษีไว้ครบถ้วนแล้ว และเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีของบริษัทฯ มิให้กระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ และลูกค้าซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ จึงของดเงินเพิ่ม


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 3 อัฏฐ แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

1. กรณีบริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2547 เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงรายจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการรับรู้รายได้รายจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามประมวลรัษฎากร มีผลทำให้บริษัทฯ ต้องชำระภาษีและเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสีย ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร เงินเพิ่มดังกล่าว กรมสรรพากรไม่มีอำนาจงดหรือลดได้

2 กรณีการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการหรือกำหนดเวลาการเสียภาษีอากรตามมาตรา 3 อัฎฐ แห่งประมวลรัษฎากร เป็นกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลามิได้อยู่ในประเทศไทยหรือมีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ แต่กรณีบริษัทฯ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2547 เพิ่มเติมดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่า บริษัทฯ มีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้จึงไม่อาจขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2547 เพิ่มเติม ตามมาตรา 3 อัฎฐ แห่งประมวลรัษฎากรให้ได้
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/2049 ลงวันที่ 09 มีนาคม 2549

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)