Skip to Content

ขอขยายเวลา ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีของดหรือลดเงินเพิ่มในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีของดหรือลดเงินเพิ่มในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม


ข้อเท็จจริง

กรมสรรพากรโดยสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัยทั้งภาคอุตสาหกรรมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับรู้เงินสำรองค่าสินไหมทดแทนที่จะถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ตามประมวลรัษฎากร โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนตามคำชี้แจงของสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2547 ล่าช้าโดยมิได้เจตนา จึงขอให้พิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรด้วย


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 3 อัฏฐ และมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

1. กรณีบริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2547 เพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงรายจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการรับรู้รายจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามประมวลรัษฎากร มีผลทำให้บริษัทฯ ต้องชำระภาษีและเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสียตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร เงินเพิ่มดังกล่าว กรมสรรพากรไม่มีอำนาจงดหรือลดได้

2. กรณีการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการหรือกำหนดเวลาการเสียภาษีอากรตามมาตรา 3 อัฏฐ แห่งประมวลรัษฎากร เป็นกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลามิได้อยู่ในประเทศไทยหรือมีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ แต่กรณีบริษัทฯ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2547 เพิ่มเติมดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่า บริษัทฯ มีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ จึงไม่อาจขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2547 เพิ่มเติมตามมาตรา 3 อัฏฐ แห่งประมวลรัษฎากรให้ได ้
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/3984 ลงวันที่ 09 พฤษภาคม 2549

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)