Skip to Content

ขยายกำหนดเวลา ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอขยายกำหนดเวลายื่นงบการเงินเพื่อประกอบแบบ ภ.ง.ด.51

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอขยายกำหนดเวลายื่นงบการเงินเพื่อประกอบแบบ ภ.ง.ด.51


ข้อเท็จจริง

ตามที่กรมสรรพากรได้มีหนังสือที่ กค 0811/10916 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2542 ขยาย

กำหนดเวลาการยื่นงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีหกเดือนแรกของปี 2542 ออกไปภายในเดือน

กุมภาพันธ์ 2543 แล้วนั้น แต่งบการเงินที่บริษัทฯ ต้องนำส่งพร้อมการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ยังไม่แล้ว

เสร็จเพราะต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชี จึงขอขยายเวลาการนำส่งงบการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีหกเดือนแรกของปี 2542 จากเดิมภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2543 เป็นภายใน

เดือนสิงหาคม 2543


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 67 ทวิ (2)

แนววินิจฉัย

กรณีตามข้อเท็จจริงดังกล่าว ถือว่าบริษัทฯ มีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถปฏิบัติตาม

กำหนดเวลาได้ อาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร จึงอนุมัติให้ขยาย

กำหนดเวลาการยื่นงบการเงินตามมาตรา 67 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ออกไปจากเดิมภายใน

เดือนกุมภาพันธ์ 2543 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2543 ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/2675 ลงวันที่ 03 เมษายน 2543

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)