Skip to Content

ขนส่งระหว่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการประกอบกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการประกอบกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ


ข้อเท็จจริง

สายการบินฯ เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

จากการดำเนินการเดินอากาศยานตามอนุสัญญาเพื่อการเว้นเก็บภาษีซ้อนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ

สาธารณรัฐเกาหลี และตามมาตรา 5 จัตวา แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 139) พ.ศ. 2526 สายการบินฯ เห็นว่า ผู้จ่ายเงินได้จาก

การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศให้สายการบินฯ ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ความเห็นของสายการบินฯ

ถูกต้องหรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 67

แนววินิจฉัย

การจ่ายค่าขนส่งสินค้า (Freight) ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ต่างประเทศ กระทำกิจการขนส่งผ่านประเทศต่าง ๆ ซึ่งรับขนสินค้าออกจากประเทศไทย ผู้จ่ายเงินมี

หน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และในกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่

มีอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทย ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

โดยปฏิบัติตามข้อตกลงในอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่ประเทศไทยได้ทำไว้กับประเทศนั้น ๆ

ทั้งนี้ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 101/2544 ฯ ประกอบคำชี้แจงกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 20

กรกฎาคม 2544 ซึ่งกรณีตามข้อหารือ สายการบินได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามข้อ 9 ของ

อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/9770 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2544

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)