Skip to Content

กิจการร่วมค้า ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการประเมินภาษีจากดอกเบี้ยเงินลงทุนของกิจการร่วมค้า

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการประเมินภาษีจากดอกเบี้ยเงินลงทุนของกิจการร่วมค้า


ข้อเท็จจริง

กิจการร่วมค้าฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ของรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยแสดงงบดุลด้านหนี้สินและส่วนของผู้ร่วมค้าว่า ได้รับชำระเงินลงทุนจากผู้ร่วมค้าแล้ว แต่แสดงงบดุลด้านสินทรัพย์ในส่วนของลูกหนี้เงินลงทุนว่า กิจการร่วมค้าฯ ได้รับชำระเงินลงทุนเพียงบางส่วน ซึ่งเป็นกรณีที่กิจการร่วมค้าฯ ให้ผู้ร่วมค้ากู้ยืมเงินโดยไม่เรียกเก็บดอกเบี้ย โดยไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินสามารถใช้อำนาจประเมินดอกเบี้ยตามมาตรา 65 ทวิ(4) และมาตรา 91/16 (6) แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้คำนวณดอกเบี้ยนับแต่วันที่กิจการร่วมค้าฯ ลงบัญชีลูกหนี้เงินลงทุนค้างชำระ ่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 91/2(5) และมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

กิจการร่วมค้าฯ ได้บันทึกรายการทางบัญชีด้านหนี้สินและส่วนของผู้ร่วมค้าว่า ได้รับชำระเงินลงทุนเต็มมูลค่าแล้ว แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า กิจการร่วมค้าฯ ได้รับชำระเงินลงทุนเพียงบางส่วน และยังมีลูกหนี้ค่าเงินลงทุนที่กิจการร่วมค้าฯ ยังมิได้เรียกเก็บดอกเบี้ย ทำให้เงินทุนหมุนเวียนของกิจการร่วมค้าฯ ขาดหายไป ถือได้ว่า กิจการร่วมค้าฯ ให้กู้ยืมเงินโดยมิได้เรียกเก็บดอกเบี้ยจากผู้ร่วมค้าตอบแทน โดยไม่มีเหตุอันสมควร เข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคาร ตามมาตรา 91/2 (5) แห่งประมวลรัษฎากร เจ้าพนักงานประเมิน จึงมีอำนาจประเมินดอกเบี้ยตามราคาตลาดในวันให้กู้ยืมเงินเป็นรายได้ของกิจการร่วมค้าฯ เพื่อจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะได้ ตามมาตรา 65 ทวิ (4) และมาตรา 91/16 (6) แห่งประมวลรัษฎากร




ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0702/6676 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2551

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)