Skip to Content

กิจการที่อยู่ในบังคับภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีธุรกรรมการซื้อขาย Option ของธนาคารพาณิชย์

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีธุรกรรมการซื้อขาย Option ของธนาคารพาณิชย์


ข้อเท็จจริง

สมาคม ธ. ขอหารือเรื่อง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีธุรกรรมการ

ซื้อขาย Option ของธนาคารพาณิชย์ โดยสมาคมฯ เห็นว่า กรณีธุรกรรมการซื้อขาย Option ของ

ธนาคารพาณิชย์ เนื่องจาก Option premium เป็นการจ่ายเงินเพื่อซื้อสิทธิเรียกร้อง

(ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง) ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภท

กำไรจากการซื้อขายทรัพย์สิน เมื่อผู้ซื้อจ่ายเงินค่า Option premium ให้กับธนาคารพาณิชย์ จึงไม่ต้อง

หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 และในแต่ละเดือนภาษี ธนาคารพาณิชย์ต้องเสีย

ภาษีธุรกิจเฉพาะจากกำไรจากการตีราคาทุนเทียบกับราคาตลาดและกำไรที่เกิดขึ้นจริง ณ วันที่ใช้สิทธิ

(exercise date) จึงขอถามว่าความเข้าใจของสมาคมฯ ถูกต้องหรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 40(8), มาตรา 91/2(1), มาตรา 91/5(1)

แนววินิจฉัย

1. เนื่องจากสิทธิตามสัญญา Option เป็นทรัพย์สิน การจ่ายเงิน Option pr emium เพื่อ

ซื้อสิทธิตามสัญญา Option จึงเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่ง

ประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงิน Option premium ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้

ณ ที่จ่าย

2. การประกอบกิจการธนาคารอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(1)

แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์มีหน้าที่ต้องนำกำไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการซื้อขาย

Option มาเป็นรายรับ เพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/5(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/5848 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2547

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)