Skip to Content

กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นรัษฎากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นรัษฎากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน


ข้อเท็จจริง

นางสาว ก. เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและถือใบอนุญาตโรงรับจำนำในห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงรับจำนำ ฮ. ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงรับจำนำ ม. และห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงรับจำนำ ลี. (ห้างทั้ง 3 แห่ง) นางสาว ก. มีความประสงค์จะให้โรงรับจำนำทั้ง 3 แห่ง กู้ยืมเงิน เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนภายในกิจการของโรงรับจำนำ โดยโรงรับจำนำจะออกตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทจ่ายเงินคืนเมื่อทวงถาม และมิได้ทำสัญญากู้ยืมเงิน ในตั๋วสัญญาใช้เงินจะระบุอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างชัดเจนทุกฉบับ เมื่อโรงรับจำนำชำระเงินคืน จะชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเข้าบัญชีผู้ถือเท่านั้น และหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 และนำส่งกรมสรรพากรทุกครั้ง การให้กู้ยืมเงินดังกล่าว นางสาว ก. ให้เฉพาะโรงรับจำนำทั้ง 3 แห่งกู้ยืมเงินเท่านั้น ไม่เคยให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินและเงินที่ให้กู้ยืมเป็นเงินส่วนตัวของนางสาว ก. เอง

นางสาว ก. ขอทราบว่า การให้กู้ยืมเงินดังกล่าวจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่ อย่างไร


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 91/2(5) แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

กรณีตามข้อเท็จจริงดังกล่าวการให้กู้ยืมเงินของนางสาว ก. เข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(5) แห่งประมวลรัษฎากร นางสาว ก. จึงมีหน้าที่ต้องนำดอกเบี้ยที่ได้รับมารวมคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0702/1966 ลงวันที่ 04 มีนาคม 2556

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)