Skip to Content

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ การชำระภาษี และสถานที่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ผ่านอินเตอร์เน็ต

เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ผ่านอินเตอร์เน็ต


ข้อเท็จจริง

กรณีที่การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนที่เป็นเศษของบาท ซึ่งได้รับยกเว้น

ภาษีเงินได้ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 แต่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้

ชำระภาษีตามจำนวนที่คำนวณได้รวมทั้งเศษของบาทด้วย กรณีดังกล่าวเนื่องจากในการออกใบเสร็จจะใช้

ระบบคอมพิวเตอร์จัดพิมพ์ขึ้น ซึ่งในครั้งแรก สท. ได้ออกแบบโปรแกรมการพิมพ์ใบเสร็จเฉพาะ

การคำนวณภาษีตามจำนวนเต็มบาทเท่านั้น แต่เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ชำระในส่วนเศษของบาทด้วย กรณี

จึงมีประเด็นว่าจะต้องออกใบเสร็จเพิ่มเติมในส่วนของเศษของบาทให้ครบตามจำนวนที่ได้ชำระไว้ได้

หรือไม่ และจะแก้ไขโปรแกรมเพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน รวมทั้งเศษ

ของบาทในคราวเดียวจะเป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 104)ฯ

แนววินิจฉัย

กรณีเศษของบาทที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10)

พ.ศ. 2500 แต่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ชำระภาษีตามจำนวนที่คำนวณได้รวมทั้งเศษของบาทด้วย ซึ่งเป็นการ

ชำระภาษีเกินกว่าที่ต้องเสีย โดยมิได้ใช้สิทธิการยกเว้นดังกล่าวย่อมเป็นสิทธิของผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะ

กระทำได้ และเมื่อผู้มีหน้าที่ชำระภาษีได้ชำระภาษีไว้แล้ว การชำระภาษีดังกล่าวจะถือว่าเป็นการสมบูรณ์

เมื่อได้รับใบเสร็จของกรมสรรพากรตามจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากรได้รับชำระ ทั้งนี้

ตามข้อ 5 และข้อ 6 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 104) เรื่อง

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ การชำระภาษี และสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ดังนั้น กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ชำระใน

ส่วนเศษของบาทด้วยตามข้อเท็จจริงดังกล่าว กรมสรรพากรก็จะต้องออกใบเสร็จตามจำนวนเงินที่ชำระ

ให้ครบถ้วนรวมทั้งเศษของบาทด้วย
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811(กม.01)/355 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2545

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)