Skip to Content

การให้บริการ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ กรณีสมาคมประมงสมุทรสงครามเป็นผู้แทน

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ กรณีสมาคมประมงสมุทรสงครามเป็นผู้แทน


ข้อเท็จจริง

เป็นผู้แทนจัดหาน้ำมันและเป็นผู้แทนว่าจ้างเรือขนส่งน้ำมันจากบริษัทผู้ค้าน้ำมันไปยังเรือ

จำหน่ายน้ำมันกลางทะเล (TANKER) โดยเจ้าของเรือประมงในจังหวัดจะมอบอำนาจให้สมาคมฯ เป็น

ผู้ดำเนินการโดยมีหนังสือมอบอำนาจต่อกัน แต่เจ้าของเรือประมงจะนำเรือของตนเองไปรับน้ำมันจาก

เรือจำหน่ายน้ำมันกลางทะเล (TANKER) โดยตรง และในการดำเนินการสมาคมฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทน

ใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่เป็นคนกลางจัดหาคนดำเนินการให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวประมงในจังหวัด จึง

ขอทราบว่ากรณีดังกล่าวสมาคมฯ ต้องเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรหรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 77/1(10)

แนววินิจฉัย

1. กรณีเจ้าของเรือประมงในจังหวัดได้มีหนังสือมอบอำนาจให้สมาคมฯ เป็นผู้แทนในการ

จัดหาน้ำมัน เนื่องจากบริษัทผู้ค้าน้ำมันจะติดต่อกับผู้ซื้อน้ำมันในรูปบริษัทหรือสมาคมฯ เท่านั้น ซึ่งเข้า

ลักษณะเป็นการ "บริการ" ตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร แต่โดยที่การให้บริการ

ดังกล่าว สมาคมฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทน เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือชาวประมงในจังหวัดให้ได้ใช้

น้ำมันในราคาถูกและลดต้นทุนทำให้กิจการประมงยังคงประกอบกิจการต่อไปได้ สมาคมฯ จึงไม่มีหน้าที่

ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด

2. กรณีเจ้าของเรือประมงมีหนังสือมอบอำนาจให้สมาคมฯ เป็นผู้จัดหาน้ำมัน และว่าจ้างเรือ

ขนส่งน้ำมันจากบริษัทผู้ค้าน้ำมันไปยังเรือจำหน่ายน้ำมันกลางทะเล (TANKER) โดยเจ้าของเรือประมง

จะนำเรือของตนเองไปรับน้ำมันจากเรือจำหน่ายน้ำมันกลางทะเล (TANKER) โดยตรง

หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นใบมอบอำนาจ เจ้าของเรือประมงผู้มอบอำนาจมีหน้าที่ต้องเสีย

อากรแสตมป์ ตามลักษณะแห่งตราสาร 7. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ส่วนสมาคมฯ ผู้รับมอบอำนาจมี

หน้าที่ต้องขีดฆ่าอากรแสตมป์
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/2473 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2545

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)