Skip to Content

การให้บริการ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอรับสิทธิในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอรับสิทธิในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25


ข้อเท็จจริง

บริษัท ก. ประสงค์จะนำหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ออกเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) หลังจากนั้นจะนำหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 387) พ.ศ. 2544 บริษัทฯ จะได้รับสิทธิในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่าหุ้นของบริษัทฯ จะต้องได้รับการจดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2549

เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าทำ Tender Offer เพื่อซื้อหุ้นบริษัท ข. ทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ข. โดยจะต้องได้รับอนุมัติและความเห็นชอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนตามที่กำหนด ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ ในหลายกรณีจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 เดือน บริษัทฯ จึงไม่สามารถเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นเดิมต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อนำหุ้นทั้งหมดไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันก่อนสิ้นปี 2549 จึงขอให้กรมสรรพากรขยายกำหนดระยะเวลาในการนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ออกไปจนถึงสิ้นปี 2550


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 387) พ.ศ. 2544

แนววินิจฉัย

กรณีตามข้อเท็จจริงข้างต้น บริษัทฯ จะได้รับการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลคงเหลือในอัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 387) พ.ศ. 2544 บริษัทฯ ต้องนำหลักทรัพย์มาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และต้องดำเนินการให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันในปี 2549 บริษัทฯ จึงไม่ได้รับสิทธิลดอัตราภาษีคงเหลือในอัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 387) พ.ศ. 2544 และไม่อยู่ในอำนาจที่กรมสรรพากรจะขยายกำหนดเวลาให้บริษัทฯ ตามที่ร้องขอได้
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/390 ลงวันที่ 16 มกราคม 2550

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)