Skip to Content

การให้บริการ ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา


ข้อเท็จจริง

กรมทางหลวงหารือว่า

1. ในการจัดทำสัญญาว่าจ้างฯ ระหว่างกรมทางหลวงและกลุ่มบริษัทที่ปรึกษากรมทางหลวงจะ

ต้องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร และอัตราเท่าใด

2. กรมทางหลวงจะต้องรับผิดชอบภาษีในส่วนใด อัตราเท่าใด โดยบริษัท P. เป็นบริษัท

ต่างชาติที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 80/1(4)

แนววินิจฉัย

การจัดทำสัญญาเพื่อว่าจ้างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือที่ตั้งขึ้น

ตามกฎหมายของต่างประเทศ เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

กรมทางหลวง มีภาระภาษีอย่างไร ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร และหากกรมทางหลวง

ได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมทางหลวงต้องออก

หนังสือรับรองการชำระค่าบริการจากเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนทุกครั้ง

ที่มีการรับบริการ ซึ่งจะมีผลให้บริษัทที่ปรึกษาได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา

80/1(4) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่

28) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขายสินค้าหรือการให้บริการกับกระทรวง ทบวง

กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตาม

มาตรา 80/1(4) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2535
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/7712 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2547

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)