Skip to Content

การให้บริการ ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการรับบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการรับบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย


ข้อเท็จจริง

บริษัท ก. จำกัด ได้เข้าร่วมประมูลงานโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ขณะ

นี้อยู่ระหว่างการรอลงนามสัญญาซึ่งตาม TOR (Term Of Reference) ชนิดของสัญญาให้เรียกว่า BOO

(Build Own Operate) บริษัทฯ จึงขอทราบความหมายของชนิดสัญญา BOO ในเชิงภาษีและผลกระทบ

ด้านภาษีของบริษัทฯ ในการดำเนินการโครงการตามสัญญา BOO ดังกล่าว


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 77/1(10), มาตรา 65, มาตรา 69 ทวิ

แนววินิจฉัย

1. สัญญา BOO เป็นสัญญาให้ “บริการ” ตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร

2. การดำเนินการโครงการตามสัญญา BOO บริษัทฯ มีภาระภาษีดังนี้ภาษีเงินได้นิติบุคคล

เงินค่าตอบแทนตามสัญญา BOO ที่บริษัทฯ ได้รับจากกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าจ้าง เป็นเงินได้ที่ต้องนำ

มารวมคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร และกรุงเทพมหานครใน

ฐานะผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวต้องคำนวณหักภาษีเงินได้ไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ตามมาตรา 69 ทวิ

แห่งประมวลรัษฎากรภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินค่าธรรมเนียมเงินทุน (Construction Value) และเงิน

ค่าธรรมเนียมการดำเนินงานที่บริษัทฯ ได้รับตามสัญญา BOO ถือเป็นเงินค่าบริการอยู่ในบังคับต้องเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 (1) แห่งประมวลรัษฎากรกรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์โรงงาน วัสดุอุปกรณ์

และเครื่องจักรประกอบโรงงานให้แก่กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าจ้าง ตามสัญญา BOO ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทน

หรือไม่ก็ตาม ในส่วนที่เป็นโรงงานถือว่าเป็น “ขาย” อสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 91/1(4) แห่ง

ประมวลรัษฎากร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร

ประกอบกับมาตรา 4(5) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย

การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2541 ในส่วนที่เป็นวัสดุอุปกรณ์และ

เครื่องจักร ถือเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1(8)(9) แห่งประมวลรัษฎากร อยู่ในบังคับต้องเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร มูลค่าของฐานภาษีให้ถือตามราคาตลาดของ

สินค้าในวันที่ส่งมอบ ตามมาตรา 79/3(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/ก.61 ลงวันที่ 04 กันยายน 2543

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)