Skip to Content

การให้บริการ ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ของกิจการอพาร์ทเมนท์ที่มีบริการอื่นเช่นเดียวกับโรงแรม (Serviced Apartment)

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ของกิจการอพาร์ทเมนท์ที่มีบริการอื่นเช่นเดียวกับโรงแรม (Serviced Apartment)


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ มีลูกค้าซึ่งประกอบกิจการประเภท Serviced Apartment ในการให้บริการของ

บริษัทลูกค้านั้นหากผู้ใช้บริการต้องการใช้ห้องพักระยะยาว บริษัทลูกค้าจะเรียกเก็บเงินประกันจาก

ผู้ใช้บริการเป็นจำนวนเท่ากับค่าบริการห้องพักจำนวน 1 หรือ 2 เดือน บริษัทฯ จึงหารือว่า เงินประกัน

ที่บริษัทลูกค้าเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และผู้ชำระเงินประกันดังกล่าว

ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.73/2541 ฯ หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 77/1(10), คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.90/2542

แนววินิจฉัย

กิจการ Serviced Apartment เป็นกิจการอพาร์ทเมนท์ที่มีการให้บริการอื่นในลักษณะ

ทำนองเดียวกันกับโรงแรม จึงถือเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร

ประกอบกับในข้อ 9 วรรคหนึ่ง ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.90/2542 เรื่อง การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

และการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับการให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 81(1)(ต) การ

โอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 77/1(8) และ (9) และการให้บริการตามมาตรา

77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2542 แต่มิใช่การให้บริการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ เงินประกันการใช้บริการที่ผู้ประกอบกิจการ Serviced Apartment เรียกเก็บจากผู้

ใช้บริการจึงเป็นค่าบริการได้รับจากการให้บริการ ผู้ประกอบกิจการ Serviced Apartment จึงมี

หน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร โดยความรับผิดในการเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระเงินประกันดังกล่าวตามมาตรา 78/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร

สำหรับบริษัทลูกค้าผู้จ่ายเงินประกันไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามข้อ 6 ของ

คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 แห่ง

ประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ประกอบกับข้อ 18

วรรคหนึ่ง (1) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.90/2542 ฯ ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2542

เนื่องจากมิใช่การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/31284 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2543

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)