Skip to Content

การให้บริการ ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีค่าผ่านท่า และค่าภาระการใช้ท่า

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีค่าผ่านท่า และค่าภาระการใช้ท่า


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ประกอบกิจการเกี่ยวกับท่าเทียบเรือที่แหลมฉบัง และการให้บริการโรงพักสินค้าเพื่อ

ตรวจของขาเข้า และบรรจุของขาออก และการขนส่งตู้สินค้า


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 40(8), คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.104/2544ฯ

แนววินิจฉัย

กรณีลูกค้าของบริษัทฯ เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จ่ายค่าบริการผ่านท่ารวมทั้งค่าภาระ

ยกตู้สินค้า และค่าภาระในการใช้ท่าในการบรรจุสินค้า ถือเป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา

40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 ตามข้อ

12/1 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2528 ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ฯ ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2544 โดยให้

คำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนี้

(1) กรณีการจ่ายค่าผ่านท่าของรถบรรทุกสินค้าที่ผ่านท่าแต่ละคัน ถือเป็นการจ่ายตามสัญญา

รายหนึ่ง ๆ หากมีจำนวนไม่ถึงหนึ่งพันบาท ผู้จ่ายเงินไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด

(2) กรณีการจ่ายค่าภาระยกตู้สินค้า และค่าภาระในการใช้ท่าในการบรรจุสินค้าหากบริษัทฯ

ลูกค้าได้มีการ Booking ตู้สินค้าในแต่ละครั้ง (แต่ละเที่ยวเรือ) เพื่อใช้บริการดังกล่าว ถือเป็นการ

จ่ายตามสัญญารายหนึ่ง ๆ หากมีจำนวนตั้งแต่หนึ่งพันบาทขึ้นไป แม้จะมีการแบ่งจ่ายครั้งหนึ่ง ๆ ไม่ถึงหนึ่ง

พันบาท ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินทุกครั้ง

(3) เพื่อเป็นการลดภาระการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จึงผ่อนผันให้ ผู้จ่าย

เงินไม่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายเงินค่าบริการตาม (1) และ (2)

แต่ละครั้งเมื่อรถบรรทุกสินค้าผ่านท่าก็ได้ โดยให้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 1 ครั้งต่อเดือน
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/2629 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2545

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)