Skip to Content

การออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขอผ่อนผันการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขอผ่อนผันการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย


ข้อเท็จจริง

บริษัท น. ประกอบธุรกิจขายสินค้าและให้บริการเกี่ยวกับรถยนต์ โดยขายสินค้าและให้บริการ

เป็นเงินสดและบัตรเครดิต ซึ่งบริษัทฯ ต้องนำบัตรเครดิตไปขายให้กับธนาคาร และธนาคารจะหัก

ค่าธรรมเนียมในการขายบัตรเครดิตครั้งละไม่ถึง 100 บาท แต่เนื่องจากเป็นระบบต่อเนื่องจึงมีการหัก

ณ ที่จ่าย ทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายในแต่ละครั้ง บริษัทฯ จึงขอ

อนุโลมในการออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นรายเดือน โดยนำค่าธรรมเนียมแต่ละครั้งมารวมกัน

แล้วออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายในครั้งเดียว


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 50 ทวิ

แนววินิจฉัย

เพื่อเป็นการลดภาระในการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จึงผ่อนผันให้บริษัทฯ

ไม่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายค่าธรรมเนียมในทันทีทุกครั้งที่มีการ

หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยให้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 1 ครั้งต่อเดือน แต่อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินได้
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/4918 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)