Skip to Content

การออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย


ข้อเท็จจริง

บริษัท ก. จำกัด ประกอบกิจการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2534 และเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหลายอัตรา ในปี 2548 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจำนวน 900,000 บาท ซึ่งเงินปันผลจำนวน 604,000 บาท เป็นเงินได้ที่มีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วในอัตราร้อยละ 30 และเงินปันผลจำนวน 295,100 บาท เป็นเงินได้ส่วนที่ไม่ได้มีการเสียภาษี บริษัทฯ จึงขอทราบว่า การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องระบุว่าเงินปันผลดังกล่าว จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราเท่าไร


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

กรณีบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหลายอัตรา เมื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และบริษัทดังกล่าวทราบโดยชัดแจ้งว่า จ่ายจากเงินกำไรหลังจากเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราใด บริษัทจะต้องระบุในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ชัดเจนว่าเงินปันผลที่จ่ายนั้น จำนวนใดได้มาจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราใด ทั้งนี้ ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/3444 ลงวันที่ 27 เมษายน 2549

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)