Skip to Content

การหักภาษี ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย


ข้อเท็จจริง

สมาคมธนาคารไทยหารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในกรณีดังต่อไปนี้

1. กรณีธนาคารสมาชิกซึ่งประกอบธุรกิจบัตรเครดิต/บัตรเดบิตในไทยทำข้อตกลงกับบริษัท

น้ำมัน เพื่อให้บริษัทน้ำมันรับภาระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามใบบันทึกค่าสินค้าหรือบริการของ

บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแทนสถานีบริการน้ำมันในเครือที่รับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเครดิตหรือ

บัตรเดบิต และนำใบบันทึกค่าสินค้าหรือค่าบริการดังกล่าวมาขึ้นเงินกับธนาคารสมาชิก ในอัตราครึ่งหนึ่ง

ของค่าธรรมเนียมที่ธนาคารสมาชิกจะเรียกเก็บจากสถานีบริการน้ำมัน โดยบริษัทน้ำมันจะจ่าย

ค่าธรรมเนียมในส่วนดังกล่าวให้แก่ธนาคารสมาชิกโดยตรง และธนาคารสมาชิกจะเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมในส่วนที่เหลือจากสถานีบริการน้ำมัน

การที่บริษัทน้ำมันรับภาระค่าธรรมเนียมดังกล่าวแทนสถานีบริการน้ำมันในเครือเป็นการกระทำ

เพื่อส่งเสริมการขายน้ำมันของบริษัทน้ำมันเอง โดยบริษัทน้ำมันไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการแก่

ผู้ใช้บัตรเครดิต/บัตรเดบิต และธนาคารสมาชิกไม่ได้เข้าไปให้บริการใด ๆ แก่บริษัทน้ำมัน หรือ

ดำเนินการใด ๆ เป็นพิเศษแก่สถานีบริการน้ำมันแต่อย่างใด ทั้งนี้ สถานีบริการน้ำมันส่วนใหญ่เป็นร้านค้า

ที่มีข้อตกลงรับบัตรเครดิต/บัตรเดบิตของธนาคารสมาชิก และค่าธรรมเนียมที่ธนาคารสมาชิกได้รับจาก

บริษัทน้ำมันและสถานีบริการน้ำมัน เป็นค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตตามปกติที่ธนาคารสมาชิกจะได้รับจาก

การทำธุรกิจบัตรเครดิต/บัตรเดบิต สมาคมฯ เห็นว่าเงินที่บริษัทน้ำมันจ่ายให้แก่ธนาคารสมาชิกตาม

ข้อตกลงดังกล่าวไม่ถือเป็นค่าบริการที่ธนาคารสมาชิกได้ให้บริการที่เป็นการรับจ้างทำของแก่บริษัทน้ำมัน

จึงไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

2. กรณีที่ธนาคารสมาชิกออกบัตรเครดิตที่เป็น Purchasing Card ให้แก่ลูกค้าที่เป็นห้าง

ร้านหรือบริษัท เพื่อใช้ซื้อสินค้าหรือบริการแทนเงินสดซึ่งไม่รวมถึงการจ่ายค่าอาหารและไม่สามารถ

เบิกเงินสดล่วงหน้าได้ โดยห้างร้านหรือบริษัทจะเป็นผู้กำหนดรายชื่อพนักงานแล้วจัดส่งให้ธนาคารสมาชิก

เพื่อออกบัตรเครดิตให้แก่พนักงานดังกล่าว ห้างร้านหรือบริษัทตกลงชำระเงินค่าธรรมเนียมรายปี

(Annual Fee) ค่าธรรมเนียมต่อครั้งที่ใช้บัตร (Transaction Fee) และเงินเรียกเก็บเพิ่มกรณีห้าง

ร้านหรือบริษัทชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามกำหนด ทั้งนี้ ธนาคารสมาชิกจะจัดส่งสรุปค่าใช้จ่ายรายเดือน

ทั้งหมดที่พนักงานของห้างร้านหรือบริษัทได้ใช้ไปเรียงตามรายการ และจัดส่งรายการใช้จ่ายต่อเดือนให้

แก่พนักงานที่ถือบัตรแต่ละคน สมาคมฯ เห็นว่าค่าธรรมเนียมและเงินเรียกเก็บเพิ่มดังกล่าวไม่อยู่ในข่าย

ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 50

แนววินิจฉัย

1. กรณีบริษัทน้ำมันรับภาระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามใบบันทึกค่าสินค้าหรือบริการ

ของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแทนสถานีบริการน้ำมัน โดยบริษัทน้ำมันไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายสินค้าหรือ

ให้บริการแก่ผู้ใช้บัตรเครดิต/บัตรเดบิต และธนาคารสมาชิกไม่ได้ให้บริการใด ๆ แก่บริษัทน้ำมันหรือ

สถานีบริการน้ำมันแต่อย่างใด ถือว่าสถานีบริการน้ำมันเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคาร การจ่าย

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวของสถานีบริการน้ำมันให้แก่ธนาคารไม่ถือเป็นการจ่ายค่าจ้างทำของ การที่บริษัท

น้ำมันจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวแทนสถานีบริการน้ำมันให้แก่ธนาคาร จึงไม่ถือเป็นการจ่ายค่าจ้างทำของ

บริษัทน้ำมันจึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

2. กรณีธนาคารสมาชิกออกบัตรเครดิตที่เป็น Purchasing Card ให้แก่พนักงานของบริษัท

หรือห้างร้าน เพื่อใช้ซื้อสินค้าหรือบริการแทนเงินสด ไม่รวมถึงการจ่ายค่ารับรอง ค่าอาหาร และไม่

สามารถเบิกเงินสดล่วงหน้าได้ โดยบริษัทหรือห้างร้านตกลงชำระเงินค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียม

ต่อครั้งที่ใช้บัตร และเงินเรียกเก็บเพิ่ม กรณีชำระล่าช้าไม่ตรงตามกำหนดแทนพนักงาน ถือว่าพนักงาน

ของบริษัทหรือห้างร้านเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคาร การจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวของ

พนักงานบริษัทหรือห้างร้านให้แก่ธนาคารไม่ถือเป็นการจ่ายค่าจ้างทำของการที่บริษัทหรือห้างร้านจ่าย

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ธนาคารแทนพนักงานของตน จึงไม่ถือเป็นการจ่ายค่าจ้างทำของ บริษัทหรือ

ห้างร้านจึงไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/1779 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2544

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)